Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Verbreding van de landbouwactiviteit - btw-gevolgen

Gepubliceerd op 23-09-14

De landbouwer die zijn landbouwactiviteiten verbreedt, moet rekening houden met een aantal fiscale gevolgen die deze verbreding met zich meebrengt. Vooral de btw-gevolgen worden soms over het hoofd gezien. De gevolgen zijn verschillend naar gelang de gewone btw-regeling wordt toegepast of de bijzondere landbouwregeling (het zogenaamde btw-forfait).

Hoeveverkoop

Leveringen op kleinhandelsmarkten (boerenmarkten) en verkopen in het klein, van deur tot deur of in een winkel worden uitdrukkelijk uitgesloten van de bijzondere landbouwregeling. Een landbouwer die dit type van verkopen doet, moet de normale btw-regeling volgen of eventueel een andere forfaitaire regeling kiezen. Deze regeling bestaat dan naast de forfaitaire landbouwregeling.

Wanneer de forfaitaire landbouwregeling wordt gecombineerd met hoeveverkoop wordt vermoed dat de landbouwer twee sectoren binnen het landbouwbedrijf uitbaat. De eerste sector brengt de landbouwproducten voort (primaire productie onder forfaitaire landbouwregeling) en levert haar producten aan de tweede sector (primaire hoeveverwerking en –verkoop). De landbouwer moet dan ook stukken opmaken voor de leveringen tussen beide sectoren. Deze stukken vermelden onder meer aard en hoeveelheid van de geleverde producten, de prijs die een verkoop in het groot zou hebben opgeleverd en de daarop verschuldigde btw.

De handelingen binnen de tweede sector verlenen de landbouwer een recht op aftrek. De btw op leveringen door de eerste sector kan worden afgetrokken. Ook de btw op binnen de hoevewinkel gedane uitgaven komen voor aftrek in aanmerking.

De ontvangsten uit particuliere verkopen worden van dag tot dag in een dagontvangstenboek genoteerd. De landbouwer is immers niet verplicht voor particulieren facturen op te maken. Voor verkopen aan btw-belastingplichtigen moet wel een factuur worden uitgereikt (uiterlijk de vijftiende dag na maand van verkoop). Deze facturen worden ingeschreven in een uitgaand facturenboek.

Indien de jaaromzet van de hoeveverkoop (tweede sector) de grens van 5.580,00 EUR niet overschrijdt (bv. opstartfase), kan de landbouwer opteren voor de kleine ondernemingsregeling. Hij moet dan geen btw aanrekenen en geen btw-aangiften indienen. Nadeel is dat hij geen recht op aftrek geniet.

Deze grens van 5.580,00 EUR werd vanaf 1 april 2014 opgetrokken naar 15.000 EUR voor alle belastingplichtigen. Of deze grens ook kan worden toegepast voor de forfaitaire landbouwer die een bijkomende activiteit hebben, zal binnenkort worden bevestigd door de btw-administratie in een beslissing. Aan te nemen valt dat dit het geval zal zijn, maar het is nog wachten op de officiële bevestiging.

Primaire verwerking

De landbouwer die het vereenvoudigd btw-forfait wenst toe te passen, dient er wel op te letten dat de producten die worden verkocht in het klein hoogstens een primaire verwerking hebben ondergaan. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld, het maken van boter, kaas of yoghurt, het pasteuriseren en opleggen van zurkel, het sorteren van fruit, het malen van tarwe tot bloem. Het maken van rijstpap, chocomousse, pudding of roomijs, het versnijden van vlees, het maken van fruitsap e.d. zijn echter geen primaire verwerkingen meer (“secundaire verwerkingen”). Indien de landbouwer dergelijke producten verkoopt in het klein, zal hij daardoor zijn eigenlijke landbouwactiviteit niet meer kunnen uitoefenen met toepassing van de forfaitaire landbouwregeling. Hij wordt dan voor zijn totale activiteit een gewone btw-plichtige.

Eventueel kan nog worden gedacht aan de kleine ondernemersregeling voor de hoeveverkoop of een andere forfaitaire regeling. Kan men één van beide regeling niet toepassen, wordt men voor zijn gehele activiteit, dus ook de landbouwactiviteit, gewone btw-plichtige.

Hoevetoerisme

Verhuur van logies zonder verdere dienstverlening wordt niet aan btw onderworpen. Let wel: alle activiteiten van een landbouwer die zijn gasten bijkomende diensten verstrekt vallen buiten de toepassing van de forfaitaire landbouwregeling. Indien de landbouwer naast gemeubelde logies ook ‘hoteldiensten’ (bv. verstrekken van maaltijden) aanbiedt, is de landbouwer in beginsel voor zijn totale activiteit (inclusief zijn land- of tuinbouwexploitatie dus) onderworpen aan de normale btw-regeling, net zoals het geval is bij de secundaire verwerking van de hoeveproducten.

De administratie aanvaardt dat de landbouwer het btw-forfait kan blijven toepassen wanneer de jaaromzet voor het hoevetoerisme lager is dan 5.580,00 EUR (na officiële bevestiging van de btw-administratie eventueel 15.000 EUR). In deze regeling moet de landbouwer geen btw-boekhouding voeren. Het volstaat om de inkomende en (eventueel) uitgaande facturen te bewaren en te nummeren. Wel is hij gehouden de dagontvangsten in een boek bij te houden. De landbouwer is ook verplicht om een jaarlijkse listing van zijn afnemers voor 31 maart van het volgende jaar in te dienen. Indien uitsluitend aan particulieren wordt verhuurd, kan de listing worden beperkt tot de handelingen met betrekking tot de eigenlijke landbouwactiviteiten.

Combinatie loonwerk met btw-forfait ook mogelijk

Belastingplichtigen die "werken in onroerende staat" verrichten, kunnen niet genieten van de kleine ondernemingsregeling. Een uitzondering werd echter voorzien voor de forfaitaire landbouwer die zijn landbouwactiviteit combineert met een bijkomende activiteit in de sfeer van loonwerken, grondwerken, werken in plattelandsbeheer.

Hiervoor heeft de btw-administratie een administratieve tolerantie ingevoerd. Door deze toegeving kunnen landbouwers hun forfaitaire btw-regeling voor wat betreft de landbouwactiviteit behouden als hun bijkomende activiteit op jaarbasis niet meer bedraagt dan 5580,00 EUR (15.000 EUR). Landbouwers wiens bijkomende activiteit de drempel van 5580,00 euro overschrijdt, worden dan weer wel onderworpen aan de normale btw-regeling voor hun totale activiteit (landbouwactiviteit en bijkomende) vanaf de eerste handeling waarbij de drempel wordt overschreden (de betreffende handeling inbegrepen).
Voor de bijkomende activiteit die betrekking heeft op een werk in onroerende staat moet de landbouwer een bijzondere btw-aangifte indienen.

Landbouwers die kiezen voor het systeem van de bijzondere landbouwregeling, kunnen de btw niet recupereren die betrekking heeft op hun bijkomende activiteit.

 

Leslie

Leslie

fiscaal adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.