Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Uw echtgenoot als vennoot: enkele aandachtspunten

Gepubliceerd op 25-06-15

In de praktijk gebeurt het vaak dat echtgenoten ervoor kiezen hun onderneming uit te baten in het kader van een vennootschap waarin zij beiden aandelen hebben. Hoewel een veel voorkomende praktijk, verdient het aanbeveling om op voorhand stil staan bij de mogelijke gevolgen van een dergelijke structuur. Na verloop van tijd zien we immers dat partijen zich vragen beginnen te stellen over de eigendom van de aandelen, het lot van de dividenden of het uitoefenen van het stemrecht op de algemene vergadering.

Een ander aandachtspunt dat nogal eens over het hoofd wordt gezien bij de oprichting van een dergelijke vennootschap, is het zogenaamde meerhoofdigheidsbeginsel. Op basis van dit beginsel moet een vennootschap opgericht worden en nadien verder blijven bestaan tussen minstens twee aparte personen.

Uitzondering op dit principe is de BVBA (die door één vennoot kan worden opgericht) en de coöperatieve vennootschap, die minstens drie vennoten dient te tellen.

Opdat een vennootschap rechtsgeldig opgericht zou worden, dient er derhalve op toegezien te worden dat de echtgenoten-oprichters ook daadwerkelijk als twee aparte vennoten/aandeelhouders kunnen beschouwd worden. Dit is evenwel niet steeds het geval.

Zoals hieronder zal blijken, varieert het antwoord op deze vragen in functie van het gekozen huwelijksstelsel.

Wettelijk stelsel

Het wettelijk stelsel is het huwelijksvermogensstelsel dat van toepassing is wanneer echtgenoten gehuwd zijn zonder huwelijkscontract.

Volgens dit stelsel kunnen 3 afzonderlijke vermogens onderscheiden worden: het eigen vermogen van beide echtgenoten afzonderlijk en een gemeenschappelijk vermogen.

Indien beide echtgenoten beschikken over aandelen die behoren tot hun afzonderlijk eigen vermogen, dan zullen zij tevens afzonderlijk als oprichter of aandeelhouder/vennoot beschouwd worden. In voorkomend geval kan iedere echtgenoot de lidmaatschaprechten (o.m. stemrecht) verbonden aan deze aandelen ook afzonderlijk uitoefenen. Hoewel deze aandelen behoren tot het eigen vermogen, zijn de opbrengsten (bijv. dividenden) wel gemeenschappelijk.

Indien de aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen behoren (bijvoorbeeld aandelen werden aangekocht met geld afkomstig uit het gemeenschappelijk vermogen of de inbreng bij oprichting of kapitaalverhoging werd verricht met gemeenschappelijke gelden), dan zullen de rechten verbonden aan deze aandelen door beide echtgenoten gezamenlijk worden uitgeoefend. De opbrengsten van deze aandelen zijn eveneens gemeenschappelijk.

Bovendien zullen zij als één oprichter/één aandeelhouder-vennoot worden beschouwd.

Een uitzondering op dit principe vormen de aandelen die werkelijk werden uitgegeven door de vennootschap, en die bovendien allen op naam zijn (b.v. BVBA of CVBA). 

Indien deze aandelen in het aandelenregister zijn ingeschreven op naam van één van de echtgenoten dan zullen de lidmaatschaprechten (o.a. stemrecht) toebehoren aan deze echtgenoot. Iedere echtgenoot is in dat geval dan ook te beschouwen als een afzonderlijke aandeelhouder/vennoot. De vermogensrechten (b.v. de opbrengst bij verkoop of ontbinding van de vennootschap) blijven wel gemeenschappelijk, net als de opbrengsten (b.v. dividenden).

Scheiding van goederen

In dit stelsel bestaan in principe slechts 2 eigen vermogens, namelijk die van iedere echtgenoot. Daarnaast kunnen er goederen zijn die onverdeeld eigendom zijn van beide echtgenoten, bijvoorbeeld door een gezamenlijke aankoop of een schenking aan beiden.

Wat de eigen aandelen betreft (d.i. aandelen die door één van de echtgenoten met eigen middelen werden verworven), gelden dezelfde regels als bij het wettelijk stelsel: de aandelen worden door de echtgenoot alleen bestuurd en indien beide echtgenoten aandelen hebben die eigen zijn, zijn ze afzonderlijke oprichters of aandeelhouders/vennoten. Het enige verschilpunt is dat de opbrengsten van deze eigen goederen ook tot het eigen vermogen blijven behoren, vermits er geen gemeenschappelijk vermogen bestaat.

Aandelen die verworven werden in onverdeeldheid (bv. Aandelen die door de echtgenoten tesamen worden aangekocht met eigen middelen), zijn onderworpen aan het gezamenlijk bestuur van de echtgenoten.

De opbrengsten van deze aandelen behoren eveneens onverdeeld toe aan de echtgenoten. Zij kunnen evenwel ten allen tijde de verdeling ervan vragen. Iedere echtgenoot zal dan in voorkomend geval zijn/haar respectievelijk aandeel van de opbrengst ontvangen.

Het principe geldt in beginsel ook voor wettelijk samenwonenden, tenzij zij uitdrukkelijk een ander stelsel overeengekomen zijn.

Besluit

Indien de echtgenoten het principe van het meerhoofdigheidsbeginsel respecteren, kunnen zij op rechtsgeldige wijze tezamen een vennootschap oprichten. 

De uitoefening van de lidmaatschap- en vermogensrechten zal afhangen van het door de echtgenoten gekozen huwelijksstelsel.

Het is derhalve raadzaam reeds vóór de oprichting van de vennootschap stil te staan te staan bij de juridische gevolgen en de rechtspositie van elkeen van de echtgenoten.

Goede afspraken van in het begin, kunnen naderhand vele discussies vermijden.

Bovenstaande regels bieden hiervoor alvast een eerste aanzet.

 

Wenst u meer informatie of een advies op maat? Neem dan gerust contact op met ons gespecialiseerd team van juridische adviseurs.

 

Sofie

Sofie

adviseur studiedienst

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.