Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Pachtoverdracht aan bevoorrechte familieleden

Gepubliceerd op 25-04-16

Pachtoverdracht aan derden is verboden door de pachtwet tenzij men beschikt over de voorafgaande en geschreven toestemming van de verpachter. Hierop bestaat echter een uitzondering voor overdracht aan de bevoorrechte familieleden. Het is de pachter wel toegelaten het pachtgoed over te dragen aan de afstammelingen of geadopteerde kinderen of die van zijn echtgenote of aan de schoonkinderen zonder dat hij hiervoor de voorafgaande toestemming van de verpachter nodig heeft.

De pachter kan de verpachter binnen drie maanden na de ingenottreding van de overnemer informeren van de pachtoverdracht die hij heeft gedaan aan zijn bevoorrechte familieleden. Hij dient daarbij de namen, de voornamen en het adres van de overnemer(s) mee te delen.

Wat bij afwezigheid van (geldigverklaard) verzet van de verpachter?

De bevoorrechte pachtoverdracht komt tot stand wanneer de verpachter geen verzet aantekent of indien zijn verzet niet wordt geldig verklaard. Dit heeft tot gevolg dat voor de overnemer een nieuwe eerste pachtperiode van negen jaar ingaat op de verjaardag van de ingenottreding van de overdrager, volgend op de kennisgeving.

Verzet van de verpachter

De verpachter die niet akkoord gaat met de voorgenomen pachtvernieuwing kan hiertegen verzet aantekenen. Hij kan één van de redenen voorzien in artikel 37 van de pachtwet inroepen. Dit artikel bepaalt dat als ernstige redenen van verzet uitsluitend kunnen worden aanvaard:

  1. het feit dat de verpachter vóór de kennisgeving van de overdracht, geldige opzegging heeft gedaan;
  2. het voornemen van de verpachter om het verpachte goed binnen een termijn van minder dan vijf jaar zelf te exploiteren of de exploitatie ervan over te dragen aan zijn echtgenoot, zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot of aan de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen;
  3. zware beledigingen of daden van kennelijke vijandigheid van de overnemer tegen de verpachter of tegen leden van zijn familie die onder zijn dak wonen;
  4. veroordeling van de overnemer uit hoofde van daden die het vertrouwen van de verpachter aan het wankelen kunnen brengen of de normale betrekkingen tussen de verpachter en zijn nieuwe pachter onmogelijk kunnen maken;
  5. het feit dat de overnemer niet de vereiste beroepsbekwaamheid bezit of dat hij niet over de nodige materiële middelen beschikt om het verpachte goed behoorlijk te exploiteren;
  6. het voornemen van het openbaar bestuur of de publiekrechtelijke rechtspersoon die het betrokken goed hebben verpacht om het binnen een termijn van minder dan vijf jaar voor doeleinden van algemeen belang aan te wenden.

Het verzet dient aangetekend verstuurd te worden binnen de drie maanden na kennisgeving van de pachtoverdracht. Deze termijn is een vervaltermijn. De vordering tot verzet tegen de pachtvernieuwing is slechts ontvankelijk indien de verpachter vooraf aan de vrederechter een verzoek tot minnelijke schikking richt. De verpachter moet dus het verzoek tot oproeping in verzoening doen binnen drie maanden na de kennisgeving van de pachtoverdracht.

Indien het verzet wordt geldig verklaard, betekent dit niet het einde van de pacht. De verpachter kan zich verzetten tegen de pachtvernieuwing maar dit staat de pachtoverdracht zelf niet in de weg. Er komt echter geen nieuwe pachtperiode van 9 jaar tot stand in hoofde van de overnemer. De lopende pacht gaat gewoon verder.

Isabel

Isabel

juridisch adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.