Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Nieuwe regels hoofdelijke aansprakelijkheid gepubliceerd

Gepubliceerd op 13-02-19

In het Belgisch Staatsblad van donderdag 17 januari 2019 is de wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken gepubliceerd. Door deze wet worden de regels inzake de hoofdelijke aansprakelijk voor land- en tuinbouwers, wanneer een aannemer schulden zou hebben bij de R.S.Z. of de Fiscus, op een belangrijke wijze aangepast. Deze wet is van toepassing vanaf 1 april 2019.

In de land- en tuinbouw vinden er heel wat activiteiten plaats die kunnen beschouwd worden als werken in onroerende staat. Wanneer er b.v. mest wordt geïnjecteerd in de grond, wanneer fruitbomen gesnoeid worden, wanneer in de boomkwekerij bomen worden gerooid of geoculeerd, wanneer er prei wordt geoogst,… gaat dit over werken in onroerende staat. Wanneer er voor deze werken een beroep gedaan wordt op een aannemer, dan moet de medecontractant ( de land- of tuinbouwer ) goed in het oog houden of die betrokken aannemer geen schulden heeft bij de R.S.Z. of bij de Fiscus. Of er al dan niet schulden zijn, kan nagegaan worden op de website van de R.S.Z. of van de FOD Financiën aan de hand van het ondernemingsnummer van de betrokken aannemer. In het geval de aannemer schulden zou hebben, dan mag de land – tuinbouwer niet de volledige factuur betalen! Er moet een inhouding aan de bron gebeuren op de factuur ten belope van 35% voor de R.S.Z. en 15% ten behoeve van de Fiscus. Voor zover de medecontractant deze inhouding(en) op de factuur niet zou doen, dan is hij hoofdelijk aansprakelijk voor wat betreft de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen en /of de fiscale schulden. Dit houdt concreet in de land- of tuinbouwer er kan toe gehouden worden om in de plaats van de aannemer de betalingen aan de R.S.Z. en /of aan de Fiscus te voldoen. Op die manier loopt men het risico de werken en tweede keer te moeten betalen. In het geval men de inhoudingen wel correct zou doen, geldt de hoofdelijke aansprakelijkheid niet.

In het Plan inzake Eerlijke Concurrentie dat wij in 2017 met de regering en de sociale partners hebben afgesloten, is als één van de maatregelen de inperking van de hoofdelijke aansprakelijkheid opgenomen. In andere sectoren, zoals b.v. de voedingsnijverheid of de zelfstandige kleinhandel, geldt de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale zekerheids- en fiscale schulden ook, maar door het feit dat er in deze sectoren nagenoeg geen werken in onroerende staat voorkomen, was deze maatregel in de feiten beperkt tot bouwwerken en werken die met inrichting en de afwerking van een gebouw te maken hebben. In onze sectoren waren de land- en tuinbouwers zich ook vaak niet bewust van de risico’s die zij liepen bij gewone werkzaamheden aan teelten of op het veld.

Wat betekent dat nu concreet?

De nieuwe wet treedt in voege op 1 april 2019. Vanaf die datum zal het risico inzake de hoofdelijke aansprakelijkheid op dezelfde manier toegepast worden als voor andere sectoren. Dit is een zeer belangrijke verbetering! Er komt een grotere rechtszekerheid voor de land- en tuinbouwers. Er zal alleen nog wanneer er bouwwerken, installatiewerken, elektriciteitswerken, enz. worden uitgevoerd, rekening moeten gehouden worden met de mogelijke risico’s op hoofdelijke aansprakelijkheid. Er is met overheid een informele afspraak dat deze nieuwe regelgeving ook van toepassing zal zijn op hangende dossiers. Dit laatste is ook zeer belangrijk met het oog op de rechtszekerheid.

Jacky

Jacky

productmanager landbouw

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.