Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Laatste ARAB-vergunningen vervallen op 1 september 2016

Gepubliceerd op 04-05-16

Het huidige milieuvergunningendecreet dateert van 1 september 1991. Alle milieuvergunningen verleend na deze datum, ook wel Vlarem-vergunningen genoemd, worden toegekend voor een termijn van hoogstens 20 jaar. De vergunningen daterend van vóór 1991, ook wel ARAB-vergunningen genoemd, werden vaak toegekend voor een termijn van 30 jaar. Via het Vlarem werd deze termijn ingekort. De laatste ARAB-vergunningen vervallen uiterlijk op 1 september van dit jaar. Als je dit nog niet gedaan hebt, hoog tijd om deze te hernieuwen dus!

Spreiding vergunningenpiek

Bij de inwerkingtreding van het milieuvergunningendecreet in 1991 werd bepaald dat de bestaande vergunningen of ARAB-vergunningen nog hoogstens 20 jaar geldig bleven. Dat betekende, tot uiterlijk 1 september 2011. Ook voor de zogenaamde aktenames gold deze einddatum. Op die manier werd de einddatum van mogelijks meer dan 10.000 vergunningen ingekort. In 2006 en 2010 werkte de Vlaamse regering een aantal oplossingen en overgangsmaatregelen uit om de grote toestroom aan aanvraagdossiers, de zogeheten vergunningenpiek, op te vangen en te spreiden in de tijd.

In 2006 werd het vervroegd hernieuwen van deze vergunningen mogelijk gemaakt. Bedrijven dienden niet langer te wachten tot 18 maanden voor het verstrijken van de vervaldag vooraleer een aanvraag in te dienen. In 2010 werd de vervaldag van 1 september 2011 voor heel wat vergunningen verschoven naar 1 september 2016. Op die manier werd de vergunningenpiek uitgespreid over een periode van 5 jaar. Vandaag, anno 2016, loopt deze regeling dus ten einde.

Welke vergunningen?

Het gaat over ARAB-vergunningen of aktenames uitgereikt vóór 1 september 1991 met een looptijd van 30 jaar, waarvan de looptijd niet wordt vermeld of waarvan de vervaldatum zich situeert na 1 september 2016. Deze vergunningen werden eerst van rechtswege beperkt tot 1 september 2011. Door de regeling om de vergunningenpiek aan te pakken werden deze vervaldatum verschoven naar 1 september 2016.

Wat als je gebruik wil maken van de decretale verlenging i.k.v. PAS?

Sommige landbouwbedrijven die op het vlak van stikstofdepositie een risico op een betekenisvolle aantasting van een Natura-2000-gebied veroorzaken, kunnen een beroep doen op de automatische verlenging tot 31 december 2016 of een verlenging op aanvraag tot 31 december 2019. Let wel, dit geldt enkel voor die bedrijven die in de depositiescan (voortoets) de melding krijgen dat er een risico op een betekenisvolle aantasting bestaat.

Vergunningen die vervallen voor 31 december 2016 worden automatisch verlengd tot en met 31 december 2016. Hiervoor hoef je dus niets te doen. De automatische verlenging belet je wel niet om een aanvraag tot hernieuwing in te dienen volgens de gewone procedure. Wanneer die niet het verhoopte resultaat oplevert, kan je steeds terugvallen op de verlengingsbepalingen.

Vergunningen die vervallen voor 31 december 2018 kunnen op verzoek verlengd worden tot uiterlijk 31 december 2019. Daarbij moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Let op, dit verzoek of deze aanvraag moet ook voor het einde van dit jaar verstuurd worden naar de bevoegde overheid voor vergunningen die in 2016 vervallen. Deze verlenging is dus niet automatisch.

Dringend hernieuwingsaanvraag indienen

Heel wat bedrijven hebben de laatste jaren hun vergunning reeds hernieuwd, vaak in combinatie met een verandering of uitbreiding. Toch blijken nog een aantal bedrijven met een oude ARAB-vergunning hun hernieuwingsaanvraag niet te hebben ingediend. Deze bedrijven dienen dringend actie te ondernemen. In principe moet een hernieuwing immers worden aangevraagd tussen de 18de en 12de maand voor de vervaldatum.

Het verval van de huidige vergunning kan immers zeer vergaande gevolgen hebben. Vlarem bevat heel wat overgangsbepalingen voor ‘bestaande’ inrichtingen, zoals soepelere afstandsregels en mildere constructie-eisen voor opslagtanks. Indien de huidige vergunning vervalt zullen deze installaties echter beschouwd worden als ‘nieuwe’ inrichtingen en dienen ze aan strengere eisen te voldoen.

Wacht dus niet langer om je milieuvergunning eens ter hand te nemen en na te kijken of het gaat over een oude ARAB-vergunning die van rechtswege dit jaar vervalt. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met je SBB-milieuadviseur.

Jan

Jan

productmanager milieu

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.