Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Heeft de Mestbank aan jouw bedrijf begeleidende maatregelen opgelegd?

Gepubliceerd op 06-03-15

Tussen 1 oktober en 15 november 2014 werd bij 12.000 land- en tuinbouwers het nitraatresidu bepaald voor één of meerdere percelen. De Mestbank stuurde begin februari een brief naar die landbouwers op wiens percelen één of meerdere drempelwaarden werden overschreden. In deze brief kan je terugvinden welke gevolgen aan deze overschrijding gekoppeld worden in 2015.

Wat is het nitraatresidu van een perceel?

Het nitraatresidu is de hoeveelheid nitraatstikstof, uitgedrukt in kg per ha, in de bovenste 90 cm van een landbouwperceel, gemeten in de periode van 1 oktober tot en met 15 november.

Waarom een bepaling van dit nitraatresidu?

Het nitraatresidu blijft een zeer belangrijk opvolgingsinstrument voor de overheid. De Mestbank wil op die manier het risico van de kans op nitraatuitspoeling naar grond- en oppervlaktewater in de winter, inschatten. Hoe hoger het residu, hoe meer kans op uitspoeling in de winter.

De gebieden waar de waterkwaliteitsdoelstellingen onvoldoende gehaald worden, genieten hierbij bijzondere aandacht. Het beleid heeft een gebiedsgerichte aanpak voor deze specifieke focusgebieden. Vanaf 2013 wordt de afbakening van deze focusgebieden jaarlijks aangepast. Dat gebeurt op basis van de kwaliteit van zowel het oppervlakte- als het grondwater. Er gelden in deze focusgebieden verlaagde nitraatresidudrempelwaarden. Of jouw percelen in focusgebieden liggen of niet, kan je zien op de verzamelaanvraag of op het perceelsoverzicht van de VLM.

Op basis van een wetenschappelijke studie werd bepaald hoe hoog het nitraatresidu mag zijn om de nitraatnorm van 50 mg nitraat per liter niet te overschrijden, de nitraatresidudrempelwaarde.

Welke nitraatresidudrempelwaarden worden er toegepast?

Deze drempelwaarden zijn afhankelijk van de ligging (binnen of buiten focusgebied), de teelt (verschillende waarden voor 6 teeltgroepen) en de grondsoort (zandgronden, kleigronden of andere gronden) van het bemonsterde perceel. Omdat voortschrijdend wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de variabiliteit van de residuanalyses hoger is dan oorspronkelijk aangenomen, wordt er een correctie toepast op de initieel vastgelegde waarden. De VLM heeft een folder gemaakt waarin de oorspronkelijk en de gecorrigeerde nitraatresidudrempelwaarden zijn opgenomen. 

Wanneer worden er begeleidende maatregelen opgelegd?

Als het gemeten nitraatresidu voor een perceel, boven de vastgelegde drempelwaarde van het perceel komt, worden er begeleidende maatregelen opgelegd. Er zijn 4 verschillende maatregelenpakketten uitgewerkt al naargelang de mate van overschrijding. Volgend schema wordt hierbij toegepast:

Als op meerdere percelen de drempelwaarden overschreden werden, wordt slechts één maatregelenperceel aangeduid. Dat is het perceel met het hoogste maatregelenpakket. Als er meerdere percelen met datzelfde hoogste maatregelenpakket zijn, is het maatregelenperceel het perceel met de hoogste overschrijding van de overeenkomstige drempelwaarde.

Het niet of onvolledig naleven van begeleidende maatregelen in 2014 kan ook aanleiding zijn om een pakketverhoging te krijgen.

Wat houden deze begeleidende maatregelen in?

Elk maatregelenpakket bevat een aantal perceelsgebonden maatregelen die toegepast moeten worden op één perceel (het maatregelenperceel). Vanaf maatregelenpakket 2 zijn er ook maatregelen die op bedrijfsniveau moeten toegepast worden.

In pakket 1 is opgenomen dat:

In pakket 2 is opgenomen dat:

In pakket 3 is opgenomen dat:

In pakket 4 is opgenomen dat:

Is er een bezwaar mogelijk tegen het opleggen van deze begeleidende maatregelen?

Je kan tegen het opleggen van deze maatregelen in bezwaar gaan binnen de 30 dagen. De VLM moet antwoorden binnen de 90 dagen. Een bezwaar schorst evenwel de beslissing voor het opleggen van de maatregelen niet.

 

Jan

Jan

productmanager milieu

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.