Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Heb jij al MVC´s?

Gepubliceerd op 23-09-14

Voor bedrijven die verwerkingsplichtig zijn, is september het moment om na te gaan of er voldoende mestverwerkingscertificaten (MVC’s) staan op de zogeheten MVC-rekening bij de Mestbank. Bovendien is het een goed idee om nu eens na te gaan of je al voldoende verwerkte voor het lopende jaar.

Wat zijn MVC´s?

MVC´s zijn certificaten die aantonen dat een bepaalde hoeveelheid dierlijke mest verwerkt werd: 1 MVC vertegenwoordigt 1 verwerkte kg stikstof (N). Deze MVC´s zijn jaargebonden. Naargelang van de verwerkte mestsoort wordt een onderscheid gemaakt tussen MVC-pluimvee en de andere.
De Mestbank reikt deze MVC’s uit aan mestverwerkingsinstallaties voor de hoeveelheid stikstof die ze verwerkt hebben, of aan bedrijven/bedrijfsgroepen/verzamelpunten die hun mest exporteren.

Wanneer heb je een mestverwerkingsplicht?

Een bedrijf kan om drie redenen mestverwerkingsplichtig zijn – of om een combinatie van deze redenen:

Basismestverwerkingsplicht. Een bedrijf/bedrijfsgroep moet een bepaald percentage van zijn stikstofoverschot verwerken. Dat stikstofoverschot is de netto-hoeveelheid N uit dierlijke mest die een bedrijf produceert, verminderd met de hoeveelheid N uit dierlijke mest die het op eigen landbouwgronden mag brengen. De hoogte van dat verwerkingspercentage is afhankelijk van de gemeente waarin het bedrijf (de exploitatie) gelegen is en de grootte van het stikstofoverschot. De Mestbank berekent jaarlijks dit percentage. Hoeft er in een jaar minder dan 5000 kg stikstof verwerkt te worden, dan heeft het bedrijf geen basisverwerkingsplicht voor dat jaar. Maximaal moet 60% van het overschot verwerkt worden.

Verplichting bij overname van NER-D’s. Bij de overname van nutriëntenemissierechten van derden, kan je ervoor opteren reductie met 25% van deze overgenomen NER-D’s te vermijden door jaarlijks een bepaalde hoeveelheid bedrijfseigen mest te verwerken.

Mestverwerking bij bedrijfsontwikkeling. Sinds 2008 kunnen bedrijven die voldoende mest verwerken bijkomende NER-D’s aanvragen bij de Mestbank, die NER-Dmvw’s zal toekennen als voldaan wordt aan een heel pakket voorwaarden. Simpel gesteld hoort bij deze NER-Dmvw’s de verplichting om 125% van de gevraagde productie te verwerken.

Voorwaarden en verplichtingen

Om aan je verwerkingsplicht te voldoen, moet je tijdig voldoende MVC’s op de MVC-rekening plaatsen. ‘Tijdig’ wil zeggen dat MVC´s voor het productiejaar 2012 vóór 30 september 2014 op de rekening moeten staan – behalve voor bedrijven met NER-Dmvw’s, waarvoor kortere termijnen gelden (zie hieronder).

Basisverwerkingsplicht. Voor deze verplichting hoef je de mest niet zelf te verwerken, want de MVC´s mogen van een ander bedrijf afkomstig zijn. In dit geval mogen maximaal 5000 MVC´s afkomstig zijn van pluimveemest van een andere bedrijfsgroep. Om te voldoen aan de basisplicht van 2012, kan je bovendien MVC’s gebruiken van de jaren 2012 en 2013. Concreet kan je in dit geval de verwerking dus spreiden over twee jaar, om te voldoen aan de basisplicht van één jaar.

Plicht bij overname van NER-D´s. Om deze verplichting na te komen voor het productiejaar 2012, moet de mest wel in 2012 verwerkt zijn en bovendien moet het gaan over bedrijfseigen mest. Dat wordt gecontroleerd aan de hand van transportdocumenten.

Plicht bij bedrijfsontwikkeling door mestverwerking. Wie deze verplichting moet nakomen, moet voor het productiejaar 2013 vóór 30 september 2014 voldoende MVC´s op de MVC-rekening hebben en de mest moet in 2013 verwerkt zijn (d.w.z. basisverwerkingsplicht, 25% van de gevraagde netto-uitbreiding, 100% van de gerealiseerde of gevraagde netto-uitbreiding). Voor 25% van de gevraagde uitbreiding moet die verwerkte mest bedrijfseigen mest zijn; voor 100% van de gevraagde uitbreiding moet het gaan om bedrijfseigen mest van de gevraagde diersoort.

Mogelijke sancties en boetes

Voldoe je voor een bepaald kalenderjaar niet aan de basismestverwerkingsplicht of aan de plicht na overname van NER’s mits mestverwerking, dan krijg je een administratieve geldboete. Deze boete bedraagt 2 euro per kg N die je te weinig verwerkt is. Bij een herhaling verdubbelt deze boete.
Voldeed je niet aan de voorwaarden voor bedrijfsontwikkeling mits mestverwerking, dan worden de toegekende NER-MVW’s deels of volledig geannuleerd het volgende jaar.

Mestverwerking in 2014

Vanaf 1 september 2014 zijn er een aantal nieuwigheden van kracht voor bedrijven die mest laten verwerken. Wie meststalen neemt voor de aan- en afvoer van mest naar en van een verwerkingsinstallatie en voor de export van mest, moet die vanaf 1 september 2014 aanmelden in het Staalname Melding Internet Loket (SMIL). De erkende laboratoria bezorgen de analyseresultaten rechtstreeks aan de VLM via SMIL. De landbouwers moeten die analyseverslagen dus niet meer bezorgen aan de Mestbank. Stalen die niet zijn aangemeld, zijn niet meer rechtsgeldig voor de Mestbank en komen dus ook niet in aanmerking voor MVC`s.

De periode waarbinnen een analyse effectief mag gebruikt worden, hangt af van het soort staal. Een vrachtstaal is het analyseresultaat van één vracht en kan alleen gebruikt worden voor die vracht en kan niet verder worden gebruikt voor andere vrachten. Een mengstaal is een staal van meerdere vrachten met soortgelijke mest. Het resultaat van een mengstaal kan gedurende 3 maanden gebruikt worden. Iedere vracht wordt apart bemonsterd en het mengstaal wordt in het laboratorium gemaakt. Met soortgelijke mest wordt bedoeld dat het mengstaal relevant moet zijn voor de inhoud van de vervoerde mest. De mest moet minstens afkomstig zijn van dezelfde aanbieder en moet dezelfde mestsoort, dezelfde mestvorm en dezelfde mestcode hebben. Tot slot is er een putstaal of opslagstaal hetgeen gedurende 3 maanden voor vrachten van soortgelijke mest kan gebruikt worden, op voorwaarde dat de mestsamenstelling van de put of opslag intussen niet sterk afwijkend is.

Besluit

Kijk voor 30 september zeker en vast je MVC-rekening na via het e-loket van de VLM. Zo kan je tijdig de nodige acties ondernemen om dit administratieve luik van de verwerkingsplicht correct te vervullen.

 

Jan

Jan

productmanager milieu

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.