Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Grondwaterwinningen en de Vlarem-trein

Gepubliceerd op 09-10-14

De Vlarem-trein 2013 verscheen op 24 september 2014 in het Belgisch Staatsblad. Tien dagen na publicatie is de wetgeving van kracht. Dit wil zeggen dat vanaf 4 oktober 2014 de nieuwe regels moeten gevolgd worden.

Wat betekent deze Vlarem-trein 2013 voor de grondwaterwinningen?

De indelingslijst van Vlarem I bepaalt welke grondwaterwinningen vergunningsplichtig zijn. Rubriek 53.8 wordt met deze Vlarem-trein grondig aangepast. Vandaag is iedere grondwaterwinning vanaf een opgepompt debiet van 500 m³ per jaar vergunningsplichtig klasse 2, maar deze grens wordt opgetrokken tot 5.000 m³ per jaar voor winningen uit ondiepe, freatische, watervoerende lagen. Dit zijn winningen die minder diep zijn dan het nieuwe dieptecriterium. In onderstaande tabel wordt de nieuwe indeling weergegeven.

Rubriek 53.8.
Om deze wijzigingen inzake grondwaterwinningen overzichtelijk te maken, werd op DOV (Databank Ondergrond Vlaanderen) een loket gebouwd. Via deze 'online tool' kan eenvoudig bepaald worden of je al dan niet een vergunning moet aanvragen voor het winnen van grondwater, of indien er een melding moet gebeuren. Er wordt immers bepaald of je grondwaterwinning tot klasse 3, klasse 2 of klasse 1 behoort.

Wat is het dieptecriterium?

De nieuwe kaart die beschikbaar is via de website van DOV werd opgemaakt op basis van volgende gegevens:

Deze verschillende parameters geven ons op elke locatie in Vlaanderen een specifiek dieptecriterium. Afhankelijk van de plaats waar de grondwaterwinning gepland is, kan je bijgevolg nagaan hoe diep het dieptecriterium op die locatie ligt. Is de diepte van de grondwaterwinning kleiner dan of gelijk aan het dieptecriterium, dan volstaat een melding. Het totale opgepompte debiet moet dan ook kleiner of gelijk zijn aan 5000 m³/jaar. Is de grondwaterwinning dieper dan het dieptecriterium of is het totale opgepompte debiet groter dan 5000 m³, dan moet een milieuvergunning aangevraagd worden. Het raadplegen van het dieptecriterium voor grondwaterwinningen kan via deze link.

Vergunningsplicht of meldingsplicht?

Voor grondwaterwinningen die minder diep zijn dan het dieptecriterium en die maximaal 5.000 m3 per jaar onttrekken, geldt dus geen vergunningsplicht, maar enkel een meldingsplicht bij de gemeente. Dit betekent een versoepeling voor de ondiepe winningen. Dit omdat men er dus vanuit gaat dat het effect van deze grondwaterwinningen een beperkt en aanvaardbaar effect heeft op mens en milieu. Een echte vergunningsplicht heeft hier geen echte meerwaarde.

Voor de dieper gelegen grondwaterwinningen, voor grondwaterwinningen gelegen in speciale gebieden en grondwaterwinningen met een groot debiet, is er geen versoepeling, maar eerder een verscherping van de vergunningsplicht.

Deze diepere waterwinningen en waterwinningen uit kwetsbare watervoerende lagen hebben mogelijks wel een effect op mens en milieu. De vegunningsplicht voor deze winningen geld vanaf de eerste m³ grondwater die wordt aangevraagd, dus zelfs indien er minder dan 500 m³ wordt opgepompt.

Voor landbouwers met een grondwaterwinning tot 5000 m³ per jaar, die water onttrekken uit een ondiepe, freatische grondwaterlaag kan dit een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging betekenen. In plaats van een vergunningsaanvraag zal nu een melding of mededeling van kleine verandering volstaan. Hierbij willen we wel opmerken dat de sectorale vergunningsvoorwaarden verbonden aan het winnen van grondwater blijven behouden, ook voor meldingsplichtige winningen. Het blijft dus verplicht om een debietmeter te plaatsen!

Er zijn twee uitzonderingen in de Vlarem-rubriek 53.8. Wanneer het grondwater met een handpomp (of weidepompen voor vee) wordt opgepompt en wanneer het grondwater enkel voor huishoudelijke toepassingen (met een maximum van 500 m³/jaar) wordt gebruikt, moet er in het kader van VLAREM geen vergunning worden aangevraagd, noch een melding gedaan. Er moet wel een melding van eigen waterwinning worden gedaan bij de dienst heffingen van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Een voorbeeld

Via de website van DOV kan je dus een locatie ingeven waar de grondwaterwinning gesitueerd is. Vervolgens duid je aan hoeveel water er per jaar opgepompt zal worden. Het loket geeft vervolgens het dieptecriterium weer, en geeft de informatie of er een meldingsplicht of vergunningsplicht is. Voor de vergunningsaanvraag wordt eveneens bepaald of er een vergunning klasse 2 of 1 dient te gebeuren. Deze informatie kan je ook in een rapport downloaden, afdrukken en vervolgens aan de aanvraag toevoegen.

grondwaterwinning-sbb
In het eerste voorbeeld is op de specifiek aangeduide locatie het dieptecriterium 5 m. Wanneer er een opgepompt debiet wordt gevraagd van minder dan 5.000 m³/jaar moet er een milieuvergunning klasse 2 aangevraagd worden bij de gemeente wanneer de put dieper is dan dit dieptecriterium van 5 m. In het geval van een minder diepe put, volstaat een melding.

grondwaterwinning-sbb
In het tweede voorbeeld zal er meer dan 5.000 m³/jaar grondwater opgepompt worden. In alle gevallen zal een vergunning klasse 2 nodig zijn, ongeacht de diepte van de put.

Via de 'Help' functie in de rechterbovenhoek van het DOV loket krijg je een mooi overzichtje om aan het werk te gaan met deze nieuwe 'tool'...

 

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.