Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Fiscus verduidelijkt standpunt over de btw-plicht van eigenaars van zonnepanelen

Gepubliceerd op 06-01-15

Het Europees Hof Van Justitie oordeelde in 2013 dat er sprake is van een economische activiteit van zodra de eigenaar van zonnepanelen (al dan niet particulier) de opgewekte elektriciteit geheel of gedeeltelijk duurzaam en tegen een vergoeding levert aan zijn energieleverancier. De Belgische btw-administratie heeft nu een beslissing gepubliceerd (nr. ET 114.454 van 28 oktober 2014), waarbij zij haar standpunt toelicht over enerzijds de productie en levering van elektriciteit en anderzijds de verkoop van groenestroomcertificaten. Dit standpunt wordt bekeken zowel vanuit het standpunt van de particuliere eigenaar als vanuit het standpunt van de btw-plichtige eigenaar.

 

In haar beslissing maakt de btw-administratie eerst en vooral het onderscheid tussen de eigenaars/eindklanten die beschikken over een meter met één terugdraaiende of compenserende teller en eigenaars/eindklanten die beschikken over een meter met dubbel telwerk (twee meters).

Meter met één terugdraaiende of compenserende teller

Dit is het geval indien de meterstand stijgt wanneer het onmiddellijk verbruik meer bedraagt dan de hoeveelheid elektriciteit die door de eigen installatie op datzelfde moment wordt geproduceerd. Omgekeerd geldt dat de meterstand daalt wanneer de hoeveelheid zelf geproduceerde stroom hoger ligt dan het verbruik. Het verschil wordt via het distributienet geïnjecteerd.

Wanneer de eindklant geen andere activiteit heeft waarvoor hij btw-plichtige is, blijft alles bij het oude. Er is geen sprake van een belastbare levering van elektriciteit, zelfs niet wanneer op het einde van de verbruiksperiode wordt vastgesteld dat men meer elektriciteit op het net heeft geplaatst dan dat men heeft afgenomen. Men zal hiervoor namelijk geen enkele vergoeding ontvangen. Evenmin zal op de verkoop van de groenestroomcertificaten btw moeten worden afgedragen aan de schatkist. De btw-administratie aanvaardt namelijk dat men enkel voor deze activiteiten niet als btw-plichtige wordt beschouwd. 

In het geval dat de eindklant wel een andere activiteit heeft waarvoor hij btw-plichtige is (al dan niet met een recht op aftrek van btw), is er wederom geen sprake van een belastbare levering van elektriciteit, zelfs niet wanneer er sprake is van een productieoverschot. Wél zal de verhandeling van de groenestroomcertificaten als een economische activiteit en als een belastbare handeling moeten worden beschouwd. Dit heeft als gevolg dat op de vergoeding die men ontvangt voor zijn groenestroomcertificaten 21% btw zal moeten worden geteld en worden afgedragen aan de schatkist. Mogelijks kan men zich wel beroepen op de kleine ondernemingsregeling, maar dan moet dit expliciet worden gemeld bij de btw-administratie (ook door de vrijgestelde btw-plichtige eigenaars). Doet men dit niet, wordt er verondersteld dat men opteert voor de gewone btw-plicht. 

Kiest men echter niet voor de kleine ondernemingsregeling en draagt men btw af op de waarde van de groenestroomcertificaten, heeft men recht op aftrek van de btw op de installatiekosten, maar uiteraard slechts in de mate dat deze wordt gebruikt voor zijn belaste activiteit. Is men dan btw-plichtige zonder recht op aftrek (bv. dokter, kinesist) zal men geen btw op de installatiekosten kunnen recupereren. Voor wat betreft de btw op de kosten die rechtstreeks verband houden met de verhandeling van de groenestroomcertificaten is er wel recht op aftrek van btw.

Meter met dubbel telwerk

Wanneer de eindklant een meter heeft met dubbel telwerk, betekent dit dat hij twee tellers heeft. De ene teller meet de door de energieleverancier geleverde elektriciteit. De andere teller meet de overtollige stroom die aan de energieleverancier wordt geleverd tegen een afgesproken prijs. Hier is er sprake van een overeenkomst met de leverancier voor de leverancier voor de levering van elektriciteit.

 Wat betekent dit vervolgens voor de btw-plicht van de eindklant? Wanneer deze eindklant geen andere activiteit heeft waarvoor hij als btw-plichtige wordt beschouwd, is er sprake van een belastbare levering van elektriciteit, zowel als van een belastbare verkoop van groenestroomcertificaten. Maar, wanneer deze eindklant beschikt over een installatie die een maximaal AC-vermogen heeft van 10 kVA, wordt er aanvaard dat men wegens de geringe omvang toch geen economische activiteit uitoefent. Er wordt in dat geval geen verdere gevolgen gekoppeld aan het bezitten van de zonnepanelen.

 Heeft de installatie echter een maximaal AC-vermogen van meer dan 10kVA, dan kan men eventueel nog opteren voor de kleine ondernemingsregeling om de btw-gevolgen tot een minimum te beperken. Wederom is wel van belang dat hiervoor expliciet moet worden geopteerd. 

Voor wat betreft het recht op aftrek van btw betekent dit het volgende: er is een recht op aftrek van btw op de kosten voor de installatie, maar slechts voor wat betreft een bijzonder verhoudingsgetal. De verhouding hoeveelheid verkochte elektrische stroom ten opzichte van de totale hoeveelheid elektrische stroom moet worden toegepast op de btw die betaald werd voor de installatie van de zonnepanelen. 

Bovendien is er eveneens recht op aftrek van btw op de kosten die rechtstreeks verband houden met de verhandeling van de groenestroomcertificaten.

 Wanneer de eindklant wel al een btw-plichtige is voor een andere activiteit, is er sowieso sprake van een belastbare levering van elektriciteit als van een belastbare verkoop van groenestroomcertificaten. Wanneer we echter te maken hebben met een vrijgestelde btw-plichtige, omdat er een btw-vrijstelling van toepassing is, kan echter worden geopteerd voor de kleine ondernemingsregeling om te voorkomen dat er btw moet worden afgedragen aan de schatkist.

 De eindklant heeft in dit geval een recht op aftrek van de btw voor wat betreft de installatiekosten, maar enkel in die mate waarin de opgewekte elektriciteit wordt aangewend voor de belaste activiteit of als overtollige stroom wordt geleverd aan de elektriciteitsleverancier. Bovendien kan een recht op aftrek van btw worden genoten voor de kosten die rechtstreeks verband houden met de verhandeling van de groenestroomcertificaten.

Conclusie

Het standpunt met betrekking tot de btw-plicht voor de eigenaars van zonnepanelen is nu duidelijk. Voor de particuliere eigenaars brengt de eigendom van zonnepanelen geen btw-plicht met zich mee. Anders is het wanneer het gaan om btw-plichtige eigenaars van zonnepanelen. Hieronder worden ook de vrijgestelde btw-plichtigen begrepen. Deze zullen in meer of mindere mate de nodige stappen moeten ondernemen naar de btw-administratie toe.

 

Leslie

Leslie

fiscaal adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.