Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Erosie in de verzamelaanvraag en e-loket 2016

Gepubliceerd op 15-03-16

De erosiemaatregelen in het kader van de randvoorwaarden zijn versoepeld, nadat ze in 2014 verstrengd waren. Vanaf dit jaar zijn er geen teeltverboden of verplichte teeltrotaties meer van toepassing. Voor paarse en rode percelen (resp. zeer hoog en hoog erosiegevoelige percelen) blijft het nemen van erosiebestrijdingsmaatregelen wel een verplichting. Hiervoor worden een aantal keuzepakketten ter beschikking gesteld.

In dit artikel gaan we niet verder in op de theorie van de verschillende pakketten. Meer info vindt de lezer via de website van het Departement Landbouw en Visserij. Wel vertellen we u graag wat u nu reeds in de praktijk van de verzamelaanvraag kan doen.

Wat met de verzamelaanvraag?

Aangezien de erosieregelgeving een randvoorwaarde is, moet er in de verzamelaanvraag in principe niets extra opgegeven worden. In feite tellen immers de vaststellingen tijdens een eventuele controle. Een landbouwer moet bijvoorbeeld niet aanduiden of hij op een bepaald perceel een teelttechnische maatregel - zoals niet-kerende bodembewerking - zal toepassen.

Wat kan u dan wel reeds doen bij het invullen van de verzamelaanvraag?

Intekenen grasstroken

Grasbufferstroken moeten minstens 9 meter breed zijn en worden in de verzamelaanvraag best als apart perceel ingetekend. Alle teeltcodes met een verwijzing naar de aanwezigheid van gras komen in aanmerking zoals bijvoorbeeld grasland (60), graskruidenmengsel (63), grasklaver (700), etc.

Als er onder een paars of rood akkerperceel een weide van dezelfde landbouwer aanwezig is, kan hiervan een stuk afgesplitst worden om als grasbufferstrook ingezet te worden. Voorwaarde is wel dat er een zichtbare grens is tussen de bufferstrook en de rest van de weide, bijvoorbeeld in de vorm van een omheining.

Het apart intekenen van het perceel was reeds verplicht voor grasstroken waarvoor een beheerovereenkomst werd afgesloten met de VLM. Voor deze laatste moet nu in het e-loket ook aangeduid worden of de beheerovereenkomst ingezet wordt om te voldoen aan de randvoorwaarde erosie (bijkomende bestemming ERVJ of ERVN). Zo ja, heeft dit wel tot gevolg dat de beheervergoeding voor de breedte van 9 meter wordt verlaagd.

Grasstroken en blijvend grasland

Alle grasstroken krijgen na vijf jaar de status 'Blijvend grasland' (BG), maar ze worden vrijgesteld van de eventuele herinzaaiverplichtingen bij overschrijding van de ratio blijvend grasland (op Vlaams niveau).

Timing erosiebestrijdingsmaatregelen

In principe moeten de erosiemaatregelen op 1 januari genomen zijn, maar gezien de regelgeving volledig nieuw is wordt de deadline 31 mei 2016 gehanteerd. Vanaf 2017 moeten de maatregelen aanwezig zijn vanaf 1/1/2017, dus moet de inzaai van grasbufferstroken gebeuren in het najaar van 2016.

Voor bepaalde maatregelen is een attest van de erosiecoördinator van de gemeente of van een bedrijfsplanner van VLM vereist. Dit attest is beschikbaar op de website van het Departement Landbouw en Visserij en moet in de loop van het jaar ingestuurd worden bij de buitendienst.

SBB-advies

Klanten die hun verzamelaanvraag laten invullen door een SBB-consulent krijgen een handige “erosiefiche” mee naar huis. Deze geeft enerzijds een overzicht van de rode en paarse percelen. Anderzijds wordt een gepersonaliseerd overzicht gegeven van de mogelijke maatregelen waaruit ze kunnen kiezen, met de bijhorende voorwaarden.

Geertrui

Geertrui

landbouwadviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.