Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Droogte is uitzonderlijk: mogelijke financiële steun voor getroffen landbouwers

Gepubliceerd op 20-07-17

Het KMI erkent de recente droogte dan toch als uitzonderlijk. Daardoor start Minister Joke Schauvliege de procedure voor de erkenning als landbouwramp op.

Heeft u als landbouwer schade geleden ten gevolge van de droogte en riep u de schadecommissie nog niet samen? Doe dit dan zo snel mogelijk. De gemeentes hebben immers maar tijd tot begin september om de gegevens door te spelen aan het Departement Landbouw en Visserij. Het is niet wettelijk vastgelegd hoe u dit verzoek dient in te dienen, maar schriftelijk wordt aanbevolen. Als uw percelen verspreid over meerdere gemeenten liggen, moet u ze apart op de hoogte brengen. Ook als u buiten de vernoemde “150 gemeentes” ligt roept u best de schattingscommissie samen. Mogelijks worden deze gemeenten nog toegevoegd aan de lijst.

Verzamel bewijsmateriaal

In afwachting van een bezoek van de schattingscommissie verzamelt u best al zo veel mogelijk elementen zoals info uit de verzamelaanvraag met getroffen percelen, oppervlakte, gewassen, ... Trek ook foto’s om in een latere fase uw aanvraagdossier sterker te maken.

Moet ik mijn verzamelaanvraag aanpassen?

SBB diende in 2016 honderden schadedossiers in voor de rampen van de overvloedige regenval en storm- en hagelschade. De ervaring leert dat de controleurs de aangegeven teelt in de verzamelaanvraag als bindend beschouwen. Het loont dus zeker de moeite om uw verzamelaanvraag aan te (laten) passen. Zeker als de teelt waarvoor u schade wenst aan te vragen niet overeenkomt met de hoofdteelt in uw verzamelaanvraag. Het is de eigenaar van de teelt die de hoofdteelt in zijn verzamelaanvraag moet aangeven. Vooral bij seizoenspacht en contractteelt is dit soms een aandachtspunt. De voorwaarde voor die aanpassing van de hoofdteelt is dat u beschikt over een bewijsstuk: een verslag van de schattingscommissie, van de gemeentelijk ambtenaar of voldoende duidelijke foto’s. De deadline voor het wijzigen van de hoofdteelt in de verzamelaanvraag is 31 augustus. Meer info

Wat als ik mijn teelt vervangen heb?

Als uw hoofdteelt op een perceel niet ingezaaid of vervangen is door een andere hoofdteelt, mag u uw verzamelaanvraag aanpassen. Dit is echter niet verplicht. Het landbouwrampenfonds zal in dit geval een schadebedrag bepalen dat het verschil vormt van de oorspronkelijke en vervangende teelt. Voor het aanpassen van de verzamelaanvraag voor mislukte vlinderbloemigen (VLI) en mechanische onkruidbestrijding (MOB) is het momenteel helaas te laat. Het schrappen van de bijkomende bestemmingen en het melden aan de buitendiensten moest gebeuren voor 14 juli. Meer info

Werking Schattingscommissie

Een eerste ‘voorlopige’ schadevaststelling is nodig om het oorzakelijk verband vast te stellen tussen het weersverschijnsel en de schade. Op een moment waarop een definitieve oogstraming kan gebeuren, bij voorkeur net vóór de oogst, moet de definitieve schade worden vastgesteld door de gemeentelijke schattingscommissie. Op het einde van het eerste bezoek van de commissie voor de vaststelling van schade aan teelten, maakt u best reeds afspraken om het tweede bezoek (schatting van de schade bij de oogst) in te plannen. Het tweede bezoek vindt plaats zo kort mogelijk vóór de oogst van het resterende gewas.

Enkel in het geval er geen twijfel is over het percentage van de beschadigde teelt bij de eerste schadevaststelling (bv. als de vaststelling net voor de oogst gebeurt), mag die eerste schadevaststelling ook onmiddellijk de definitieve schadevaststelling zijn.

Eerste stap in erkenning droogte als landbouwramp

De werking van de schattingscommissies is slechts een eerste stap. Wanneer de totale schade in Vlaanderen hoger ligt dan 1,24 miljoen euro en wanneer de gemiddelde schade per dossier meer dan 5.580 euro bedraagt kan er sprake zijn van een erkenning als landbouwramp. Deze erkenning wordt geregeld door een besluit van de Vlaamse Regering en wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De verwachting is dat dit ten vroegste in september zal gebeuren, op voorwaarde dat aan alle voorwaarden voldaan is. Vanaf dan hebt u drie maanden de tijd (vanaf de maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad) om uw aanvraag voor een schadevergoeding in te dienen bij de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. Deze laatste behandelt de dossiers en neemt de beslissingen inzake de vergoeding.

Verdere administratieve en fiscale gevolgen

De droogte heeft voor u als land- of tuinbouwer niet enkel teelttechnische en financiële gevolgen. Lees hier ons eerdere artikel over de administratieve en fiscale gevolgen van de droogte.

 

Geertrui

Geertrui

landbouwadviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.