Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Dien je wateraangifte heffingsjaar 2015 in voor 15 maart!

Gepubliceerd op 10-02-15

In het begin van het jaar dienen de verschillende voorjaarsaangiftes zich aan, eentje daarvan is de wateraangifte. Deze aangifte vraagt de nodige aandacht om boetes en onterechte heffingen te vermijden!

Net zoals bij de Mestbankaangifte, wordt nu ook voor de wateraangifte ingezet op een maximale 'digitale' aangifte 2015.

Digitale aangifte

Een 'digitale' wateraangifte wil zeggen dat de wateraangifte als bijlage wordt opgeladen in het mestbankloket, en via dit loket mee wordt doorgestuurd. De wateraangifte wordt dan door de Mestbank (VLM) aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bezorgd.
Wie vorig jaar een digitale mestaangifte indiende, kreeg nu enkel een uitnodigingsbrief van de VLM om ook de wateraangifte digitaal op te laden. Indien je de mestaangifte nog niet online indiende, kreeg je met de brief van de VLM nog wel een aangifteformulier voor de wateraangifte meegestuurd. Grootverbruikers zonder mestbankaangifte, kregen de wateraangifte opgestuurd eind januari.

Eén aangifte, twee heffingen

Het aangifteformulier voor de heffing HJ 2015 betreft zowel de heffing voor de waterverontreiniging als de heffing voor het winnen van grondwater. Je betaalt dus een milieuheffing voor het 'vervuilen' van water alsook voor het oppompen van grondwater aan het Vlaamse Gewest.

Wie is aangifteplichtig?

Kreeg je in 2014 meer dan 500 m³ leidingwater gefactureerd van je watermaatschappij of heeft je eigen grondwaterwinning een pompcapaciteit van meer dan 5 m³/u, dan ben je een grootverbruiker. Alle grootverbruikers moeten hun waterverbruik aangeven aan de VMM.
Vrijwel alle land- en tuinbouwbedrijven zijn grootverbruiker en moeten dus een jaarlijkse aangifte indienen.
Onderstaande checklist helpt je alvast op weg om een correcte aangifte te kunnen invullen. Door een juiste én tijdige aangifte blijf je immers gespaard van een heffingsverhoging! 

Heffingsverhoging

Als de VMM bepaalde gegevens in je aangifte moet rechtzetten, wordt daar een heffingsverhoging aan gekoppeld van maximaal 50 % van de heffing op het niet correct aangegeven gedeelte.

Je kan de heffingsverhoging wel laten dalen tot 10 % indien je tijdig en schriftelijk reageert op het bericht van rechtzetting. Indien blijkt dat de aangiftegegevens wel correct en volledig waren, vervalt deze verhoging.

Berekening van de heffing waterverontreiniging- forfaitair

De heffing voor de waterverontreiniging wordt bepaald door de vuilvracht (VE) van het afvalwater en de eenheidstarief voor heffing (T) van het heffingsjaar. Voor HJ 2015 bedraagt de eenheidstarief voor land- en tuinbouwers (niet-oppervlaktewaterlozers) 44,21 € per vuilvracht.

Voor het bepalen van het aantal vervuilingseenheden van het afvalwater kan je kiezen tussen een berekening op basis van meetgegevens van het geloosde afvalwater of een forfaitaire berekeningsmethode. Aangezien de landbouwsector relatief voordelig belast wordt,verkiezen de meeste land- en tuinbouwers de forfaitaire aangifte. De sector gebruikt het water immers vooral als drinkwater voor het vee of om de velden te irrigeren.

De vuilvracht (VE) wordt bepaald door de hoeveelheid water (Q) die verbruikt wordt en de omzettingscoëfficiënt (OC). De omzettingcoëfficiënten voor de landbouwsector (= sector 28, land- en tuinbouwbedrijven) worden weegegeven in onderstaande tabel.

 

Hoofdactiviteit Omzettingscoëfficiënt  Prijs euro/m³ waterverbruik (heffing 2015) 
 Particulier verbruik (56)  0,025  1,105
 Verbruik werknemers (59)  0,027  1,194
 Pluimveebedrijven (28a)  0,0005  0,221
 Varkenshouderijen (28b)  0,00125  0,055
 Rundveebedrijven (28c)  0,0025  0,111
 Andere veebedrijven (28d)  0,005  0,221
Andere bedrijven, zoals akker- en tuinbouwbedrijven (28e)  0,00025  0,011


  
Berekening van de heffing op winnen van grondwater

Het heffingsbedrag dat je betaalt voor het gebruik van grondwater hangt af van de hoeveelheid water die je hebt opgepompt en uit welke watervoerende laag het water afkomstig is. Wanneer je tussen 500 m³ en 30.000 m³ freatisch grondwater (bovenste watervoerende laag) gaat oppompen, betaal je 77 euro per 1000 m³ voor HJ 2015.
Wanneer je meer dan 30.000 m³ water wint, of het gewonnen water is afkomstig uit een afgesloten watervoerende laag, dan is je heffing (per m³ opgepompt grondwater) duurder.

Praktijkvoorbeeld

Stel een landbouwer (4 gezinsleden) met 1000 vleesvarkens en 150 runderen gebruikt 830 m³ leidingwater en 2400 m³ grondwater in 2014 (gefactureerd). Het totale waterverbruik wordt verdeeld over het huishouden, de dieren en eventueel akkerbouw. Deze verdeling over de verschillende sectoren gebeurt volgens bepaalde richtwaarden (www.heffingen.be).

De heffing op waterverontreiniging bedraagt in dit voorbeeld 352,24 euro en de vuilvracht is gelijk aan VE = 7,97
120 m³ (4 gezinsleden aan 30 m³) x 1,105 €/m= 132,60 €
1700 m³ (varkenshouderij) x 0,055 €/m³ = 93,50 €
1106 m³ (rundveehouderij) x 0,111 €/m³ = 122,80 €
304 m³ (akkerbouw) x 0,011 €/m³ = 3,34 €

Er wordt eveneens een heffing voor het oppompen van grondwater berekend. Voor het oppompen van 2400 m³ grondwater (freatisch laag) is de grondwaterheffing: 2400 m³ x 0,06 € x 1, 2824 (HJ 2015) = 184,67 €.

Correctie grondwater voor beregening in open lucht en correctie hemelwater

Aangezien bij irrigatie in openlucht een deel van het grondwater opnieuw in de bodem dringt, moet je slechts op de helft van dit opgepompte water grondwaterheffing betalen. De voorwaarde is wel dat het beregeningswater afkomstig is uit een freatisch laag. Bovendien moet dit grondwater ook correct en apart gemeten zijn. De heffing op verontreiniging van dit irrigatiewater betaal je wel gewoon.
Indien je hemelwater gebruikt voor het beregenen van teelten in openlucht, betaal je geen heffing voor het gebruik hiervan. De VMM spreekt hierbij immers van 'uitgestelde regen'...

Heffingsbiljet

Het heffingsbiljet zal vanaf heden ook bijkomende informatie geven over welke bedragen voor zuivering, zowel van het leidingwater als het eigen water, je reeds betaalde in de waterfactuur het voorgaande jaar. In de facturen van de watermaatschappij werd in 2014 immers reeds een bijdrage aangerekend voor de zuivering van het leidingwater. Ook betaalde je reeds een voorlopige aanrekening van de zuivering van het eigen water, de vergoeding.
Je factuur (stukje zuivering) is dus nog steeds een 'voorschot' op je heffing. Is de bovengemeentelijke bijdrage en vergoeding lager dan de heffing, dan moet je nog een restheffing betalen. Indien je meer betaalde, dan krijg je het teveel betaalde bedrag terug van je watermaatschappij.
Ook zal er op het biljet een duidelijk opsplitsing gemaakt worden tussen de vuilvracht die afkomstig is van leidingwater (VEdw), en de vuilvracht die toe te wijzen is aan de eigen waterwinning (VEeww). Als je deze vuilvrachten gaat vermenigvuldigen met het eenheidstarief van de heffing (44,21 in HJ 2015) dan ken je respectievelijk de bovengemeentelijke bijdrage en vergoeding die je zal 'prefinancieren' in de volgende waterfactuur.

Een stapje dichter bij het ontrafelen van het 'waterkluwen'.

 

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.