Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

CLP praktisch: handvaten voor de opmaak van het verplicht 'overzichtsdocument'

Gepubliceerd op 16-10-15

Op 1 juni 2015 werd een zeer grondige en impactrijke wijziging van de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) van kracht. Met deze wijziging implementeert de Vlaamse Overheid de Europese CLP-verordening. CLP staat voor "classification, labelling and packaging“ ofwel de "indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels". CLP identificeert en beschrijft hoe informatie over chemische gevaren moet worden vermeld op etiketten, in veiligheidsinformatiebladen en in andere documenten. Door deze verordening wijzigt ook de indeling van gevaarlijke stoffen in Vlarem.

Deze wijziging heeft impact op quasi alle land- en tuinbouwbedrijven, aangezien de meeste onder hen vergund zijn voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Denken we bijvoorbeeld maar aan de opslag van diesel, olie of bepaalde fytoproducten.

In dit artikel gaan we dieper in op de verplichting voor iedere exploitant om een overzichtsdocument van de aanwezige gevaarlijke producten op te stellen.

Wat is een overzichtsdocument?

Alle exploitanten met een lopende vergunning voor de opslag van gevaarlijke stoffen moeten tegen uiterlijk 1 december 2015 een document opstellen waarin ze de vertaalslag maken van hun vergunde rubrieken uit de huidige rubriek 17 naar de nieuwe CLP rubrieken. Dit document moet bij de vergunning worden gevoegd en ter beschikking worden gehouden van de toezichthouder.

Hiervoor moet een overzicht gemaakt worden waarbij voor elk gevaarlijk product aangegeven wordt welke nieuwe subrubrieken van toepassing worden. De vergunde hoeveelheid voor dat product wordt dan toegekend aan de nieuwe subrubrieken. Dit moet resulteren in een overzicht van alle toepasselijke nieuwe subrubrieken met daarbij telkens de als vergund te beschouwen opslaghoeveelheid per subrubriek.

Is er een standaarddocument voorzien?

De overheid stelt op deze website een standaardtool ter beschikking om een overzichtdocument op te stellen. Via een document in excel-formaat wordt getracht de omzetting en vertaalslag te vereenvoudigen.
De tool bevat een omzettingspagina voor gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen en een omzettingspagina voor gassen en aerosolen. Daarnaast is er ook een voorbeeld uitgewerkt.

Voor vaste stoffen en vloeistoffen wordt gevraagd om de naam en het CAS-nummer van het gevaarlijke product in kolom A en B in te vullen. In kolom C moet voor vaste stoffen en vloeistoffen de hoeveelheid in kg vermeld worden; voor vloeistoffen dient in kolom D ook de hoeveelheid in liter ingegeven te worden. Beide hoeveelheden zijn noodzakelijk omdat de nieuwe rubrieken uitgedrukt worden in kg.

Vervolgens moet je zowel de huidige toepasselijke rubriek(en) als de van toepassing zijnde gevarenpictogrammen volgens CLP per product aanduiden (met een x in de toepasselijke kolom). Voor de relevante rubrieken moet er aangeduid worden of het product hoort bij een woonfunctie of dat de inrichting al dan niet volledig gelegen is in industriegebied. De tabel zal dan de totalen uitrekenen en de nieuwe subrubrieken zoals van toepassing op uw inrichting in het oranje aangeven.

Welke zaken moet je verzamelen om dit overzichtsdocument op te maken?

  1. neem jouw bestaande milieuvergunning bij de hand en controleer welke gevaarlijke producten op deze vergunning vermeld staan (dit zijn producten ingedeeld in de rubriek die start met het cijfer 17),
  2. inventariseer de brandstoffen en gevaarlijke producten (dit zijn de producten waar op de bus of verpakking een gevarenpictogram is aangeduid) op jouw bedrijf,
  3. controleer de verpakking en het veiligheidsinformatieblad en noteer het nieuwe CLP gevarenpictogram,
  4. vraag indien nodig deze veiligheidsinformatiebladen op bij leverancier,
  5. maak de vertaalslag aan de hand van de excel-tool en de voorbeelden.

Voorbeeld veehouderij

Op jouw milieuvergunning staan vaak één of meerdere rubrieken vermeld die handelen over gevaarlijke producten. Het gaat over die rubrieken die beginnen met nummer 17. Onderstaand een voorbeeld van een pluimveebedrijf. Dit is een uittreksel uit de vergunde, oude, rubrieken:

Belangrijke spelregels voor de vertaling:

 

* omdat de totale opslaghoeveelheid minder is dan 5 ton, is deze opslag niet meer meldingsplichtig; dit geldt enkel omdat het louter een privé-matig gebruik van de stookolie is

Wat met oude producten?

Best gebruik je de oude gevaarlijke producten met de oude gevaarsymbolen het eerst. Deze producten mogen nog tot 1 juni 2017 worden gebruikt, daarna niet meer.

Besluit

Tegen 1 december 2015 moet iedere land- en tuinbouwer die een opslag van gevaarlijke producten (rubriek 17) vergund heeft een overzichtsdocument opmaken. We raden iedereen aan deze oefening tijdig en grondig voor te bereiden. Deze voorbereiding start op basis van de huidige milieuvergunning en met een inventarisatie van de gevaarlijke producten op het bedrijf. Op basis van de tool en de voorbeelddocumenten kan je vervolgens zelf aan de slag.

Ondervind je problemen of is deze oefening toch wat te complex, aarzel dan niet om contact op te jouw SBB-milieuadviseur.

Jan

Jan

productmanager milieu

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.