Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Bent u al klaar voor CLP?

Gepubliceerd op 05-06-15

Op 1 juni 2015 werd een zeer grondige en impactrijke wijziging van de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) van kracht. Met deze wijziging implementeert de Vlaamse Overheid de Europese CLP-verordening. CLP staat voor "classification, labelling and packaging“ ofwel de "indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels". CLP identificeert en beschrijft hoe informatie over chemische gevaren moet worden vermeld op etiketten, in veiligheidsinformatiebladen en in andere documenten. Door deze verordening wijzigt ook de indeling van gevaarlijke stoffen in Vlarem.

Deze wijziging heeft impact op tal van bedrijven, aangezien de meeste onder hen vergund zijn voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Denken we bijvoorbeeld maar aan de opslag van diesel of bepaalde fytoproducten.

Wat wijzigt er?

De indelingslijst van Vlarem wordt grondig gewijzigd door de CLP-verordening. Voor de indeling van gevaarlijke producten worden vanaf nu alle gevarenpictogrammen gebruikt. Elk gevarenpictogram staat voor een andere gevarenklasse en gevarencategorie. Op het etiket van een product kunnen meerdere gevaarpictogrammen aanwezig zijn. Dit wil dan ook zeggen dat er voor een product meerder (sub)rubrieken van toepassing kunnen zijn.

Daarnaast kan de CLP-verordening ook de productindeling wijzigen. Bijvoorbeeld een product wat tot voor kort geen gevaarsymbool kende, kan nu toch ingedeeld worden als een gevaarlijk product.

Deze wijziging kan ook een impact hebben op de voorwaarden voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Er gelden hiervoor dan ook bepaalde overgangsmaatregelen.

 

Overzicht gevarenpictogrammen

Nieuwe indeling voor de rubriek van de gevaarlijke producten

De nieuwe indeling voor rubriek 17 (de rubriek van de gevaarlijke producten) omvat de opslag van aerosolen, de opslag van gevaarlijke gassen en de opslag van gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen.

De subrubrieken volgen de gevarenklassen en categorieën van de CLP-verordening op basis van het gevarenpictogram. Vroeger werd de indeling volgens de hoofdeigenschap vastgelegd. Dit wordt niet meer gebruikt vanaf 1 juni 2015. Er moet nu rekening gehouden worden met alle gevaareigenschappen van alle voorkomende gevarenpictogrammen om de subrubrieken die van toepassing zijn, te bepalen.

Door de indeling op basis van alle gevaareigenschappen kan een product dus een dubbele of meervoudige rubricering krijgen. De milieuvergunning kan dan een vertekend beeld geven van de totale reële opslaghoeveelheden in een bedrijf omdat eenzelfde gevaarlijk product meerdere keren kan meetellen.

Aparte situatie voor brandstoffen

De brandstoffen verkeren in een aparte uitzonderingssituatie. De regel blijft dat enkel de ontvlambaarheid (het gevarenpictogram GHS02) telt; de meervoudige rubricering geldt hier niet! De brandgevaarlijke vloeistoffen (en vaste stoffen) met een vlampunt tot 60 °C (bijvoorbeeld gasolie, diesel en stookolie) krijgen het CLP-gevarenpictogram GHS02 en worden ondergebracht in subrubriek 17.3.2.

De brandgevaarlijke vloeistoffen (en vaste stoffen) met een vlampunt tussen 60 en 250 °C (bv. zware stookolie of smeerolie) zullen vallen onder rubriek 6.4.

De brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen gaan naar de nieuwe rubriek 6.5.

Moet ik mijn milieuvergunning aanpassen?

Belangrijk is dat er geen nieuwe vergunningsaanvraag of melding nodig is voor de loutere omzetting naar de indeling volgens de CLP-verordening, indien de opslag van gevaarlijke stoffen reeds correct vergund of gemeld is. Bij een eerstvolgende milieuaanvraag kan de volledige omzetting van alle gevaarlijke stoffen naar de nieuwe indeling volgens de CLP-verordening gebeuren.

Voor producten die door CLP voor het eerst vergunningsplichtig worden, is wel een aanpassing van de vergunning vereist.

Moet ik als vergunninghouder speciale documenten opmaken?

Alle exploitanten met opslag van gevaarlijke stoffen moeten tegen uiterlijk 1 december 2015 een document opstellen waarin ze de vertaalslag maken van hun vergunde rubrieken uit de huidige rubriek 17 naar de nieuwe rubrieken.

Hiervoor moet een overzicht gemaakt worden waarbij voor elk product aangegeven wordt welke nieuwe subrubrieken van toepassing worden. De vergunde hoeveelheid voor dat product wordt dan toegekend aan al die nieuwe subrubrieken. Dit moet resulteren in een overzicht van alle toepasselijke nieuwe subrubrieken met daarbij telkens de als vergund te beschouwen opslaghoeveelheid per subrubriek.

Besluit

De implementatie van de CLP-verordening heeft meerdere gevolgen. Zo is de wijziging van de Vlarem-rubrieken één van de belangrijkste, maar ook de wijziging van de indeling van een aantal producten (sommige producten evolueren van niet-gevaarlijk naar gevaarlijk) zal implicaties hebben! Deze wijziging heeft dus uiteraard impact op nieuwe milieuvergunningsaanvragen maar ook voor bestaande bedrijven zal er huiswerk aan te pas komen.

Heeft u hierover verdere vragen of wenst u zich te laten begeleiden bij de omzetting, neem dan contact op met uw milieuadviseur!

 

Jan

Jan

productmanager milieu

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.