Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Artikel Boer&Tuinder: aan het stuur van uw erfenis

Gepubliceerd op 12-04-18

De verschuiving van bevoegdheden tussen de federale en Vlaamse overheid, zorgt voor grondige wijzigingen in de wetgeving. Zoals het erfrecht, daterend uit de tijd van Napoleon, dat momenteel grondig wordt herzien. Met de komst van nieuw samengestelde gezinnen, toename van de singles en fluctuerende waarde van onroerend goed was de huidige wetgeving niet meer afgestemd op de samenleving. Met grote zekerheid komt elke Vlaming ooit in aanraking met het erfrecht en daarom is het ook een onderwerp dat elke ondernemer aanbelangt.

SBB Accountants & Adviseurs beperkt zich als ondernemingscoach niet enkel tot boekhouding, maar biedt een totaal advies op het vlak van fiscaliteit, juridisch, bedrijfseconomisch- en milieuadvies voor élke ondernemer. De studiedienst van SBB volgt het wijzigende erfrecht nauwgezet en bekijkt de feitelijke gevolgen voor elk type klant. Er wordt gestreefd naar advies op maat en daarom werden 5 vergaderingen georganiseerd om meer dan 1.100 klanten te informeren over de impact van de nieuwe wetgeving op hun agrarisch patrimonium. Tijdens een bondige sessie van 2u lichtten experten er de abstracte en complexe materie toe met concrete voorbeelden en praktische tips en tricks.

De nieuwe wetgeving biedt meer flexibiliteit om het opgebouwde vermogen te verdelen naar keuze. Een aantal erfgenamen (zoals partner, kinderen,…) worden nog steeds door de wetgever beschermd zodat ze niet volledig onterfd kunnen worden. Het vrij beschikbare deel is echter toegenomen (niet langer in functie van het aantal kinderen) en op verzoek kunnen (groot)ouders vanaf september worden geschrapt als reservataire erfgenamen. Concreet betekent dit dat men een groter deel van het vermogen kan schenken aan een begiftigde naar keuze, in de praktijk zijn dit vaak tweede levenspartners, stiefkinderen,… .

Bovendien biedt de nieuwe wetgeving meer zekerheid aan begiftigden. Enerzijds wordt bij een schenking in volle eigendom de waarde van het onroerend goed vastgeklikt (en geïndexeerd) terwijl de huidige wetgeving de waarde pas bepaalt op het ogenblik van overlijden van de schenker(s). Voor schenkingen van naakte eigendom blijft het zo dat de waarde pas wordt vastgesteld op het ogenblik dat volledig zeggenschap wordt verworven (= ogenblik van overlijden). Anderzijds kan men, bij discussie over de naleving van het reservataire erfdeel, nog steeds verplicht worden om een gedeelte van een schenking te compenseren bij de andere erfgenamen, de zogenaamde inkorting. In het verleden moest het geschonken onroerend goed dan terug ingebracht worden in de nalatenschap, maar voortaan kan men er ook voor kiezen om de schenking te compenseren in waarde (geld).

Op heden is het niet mogelijk om een bindende familiale verdeling van het vermogen uit te werken, maar vanaf september wordt het mogelijk om een (notariële) erfovereenkomst tussen ouders en hun kinderen uit te werken. Indien alle betrokkenen akkoord gaan kan bovendien afstand gedaan worden van de vordering tot inkorting of van de reserve ter bescherming van bepaald erfgenamen. De wetgever introduceert deze overeenkomst om dialoog in de familie  te stimuleren zodat ouders met een gerust gemoed (bij leven) zelf hun goederen kunnen verdelen.

Momenteel geldt een overgangsperiode. Het nieuwe erfrecht is gestemd in het najaar van 2017 maar treedt pas in voege 1 september 2019. Tot eind augustus kan men ervoor kiezen om bij de notaris een akte van behoud te laten opmaken. Voor (alle) schenkingen uit het verleden blijft de huidige wetgeving dan van toepassing. Zoals reeds toegelicht zal, in de nieuwe wetgeving, de waarde van een rechtstreekse schenking van naakte eigendom pas vastgeklikt worden bij het overlijden van de schenker(s). In dergelijke situaties kan het zinvol zijn om een akte van behoud op te maken zodat de waarde van de naakte eigendom wel vastgeklikt blijft.

Ook de recente aankondiging dat, eveneens vanaf 1 september 2018, bepaalde erftarieven worden verlaagd, werd aan de klanten toegelicht. Erven van verre familieleden en vrienden blijft de duurste erfenis, maar het maximumtarief daalt wel van 65 % naar 55%. Vanaf september zullen wezen, jonger dan 21 jaar, een vrijstelling van € 75.000 op het roerend vermogen genieten (bovenop de gezinswoning) wanneer zij beide ouders verliezen. De langstlevende partner (ongeacht de samenlevingsvorm) geniet eveneens een vrijstelling van € 50.000 voor de eerste schijf van de roerende goederen.  Bovendien is er de introductie van de flexibele erfenissprong. Wie een erfenis krijgt van een partner, ouders of grootouders kan die voortaan (deels) doorgeven aan de eigen kinderen. Men krijgt een jaar bedenktijd om gebruik te maken van deze kosteloze erfenissprong.

Tenslotte blijft, tot nader order, ook de populaire regeling voor actieve ondernemers (SFO) van toepassing. In de praktijk betekent dit voor landbouwers dat zij beroepsactiva (zoals de bedrijfsinventaris, bedrijfsgebouwen en landbouwgronden) aan een gunstregeling kunnen overdragen naar de volgende generatie. Een schenking (bij leven) kan aan het vrijstellingstarief, lees zonder schenkbelasting. Bij een overlijden is, voor de beroepsactiva, het vast tarief van 3% van toepassing voor partners en kinderen (andere genieten een vast tarief van 7%). Belangrijkste voorwaardes om van deze gunstregeling te genieten zijn dat de beroepsactiva, op het ogenblik van schenking, in gebruik moeten zijn door de schenker en dat het bedrijf na de schenking ononderbroken nog 3 jaar moet verdergezet worden (door de schenker of begiftigden).

De infosessies werden telkens afgesloten met een hapje en een drankje waarbij nog druk nagepraat werd over het onderwerp dat niemand onberoerd laat. Enthousiast over de duidelijke toelichting bij dit actuele onderwerp zijn velen aan het denken gezet. In Diksmuide ontmoeten we Dirk, landbouwer van 59, die vooral onthouden heeft dat niets doen geen optie is. Hij heeft immers hard gewerkt om een hoeve en landbouwpercelen te verwerven en wil vermijden dat zijn erfgenamen hierop € 230.000,00 moeten betalen na zijn overlijden. Wellicht maakt hij binnenkort een afspraak bij SBB voor de waardebepaling van zijn hoeve en landbouwpercelen. Vervolgens zal het vrijstellingstarief worden aangevraagd en, in overleg met zijn kinderen, een schenking worden uitgewerkt. Bij leven en welzijn zal hij nog minstens drie jaar actief zijn als landbouwer en vervolgens met een gerust gemoed genieten van zijn oude dag.

De verschuiving van bevoegdheden tussen de federale en Vlaamse overheid, zorgt voor grondige wijzigingen in de wetgeving. Zoals het erfrecht, daterend uit de tijd van Napoleon, dat momenteel grondig wordt herzien. Met de komst van nieuw samengestelde gezinnen, toename van de singles en fluctuerende waarde van onroerend goed was de huidige wetgeving niet meer afgestemd op de samenleving. Met grote zekerheid komt elke Vlaming ooit in aanraking met het erfrecht en daarom is het ook een onderwerp dat elke ondernemer aanbelangt.

SBB Accountants & Adviseurs beperkt zich als ondernemingscoach niet enkel tot boekhouding, maar biedt een totaal advies op het vlak van fiscaliteit, juridisch, bedrijfseconomisch- en milieuadvies voor élke ondernemer. De studiedienst van SBB volgt het wijzigende erfrecht nauwgezet en bekijkt de feitelijke gevolgen voor elk type klant. Er wordt gestreefd naar advies op maat en daarom werden 5 vergaderingen georganiseerd om meer dan 1.100 klanten te informeren over de impact van de nieuwe wetgeving op hun agrarisch patrimonium. Tijdens een bondige sessie van 2u lichtten experten er de abstracte en complexe materie toe met concrete voorbeelden en praktische tips en tricks.

De nieuwe wetgeving biedt meer flexibiliteit om het opgebouwde vermogen te verdelen naar keuze. Een aantal erfgenamen (zoals partner, kinderen,…) worden nog steeds door de wetgever beschermd zodat ze niet volledig onterfd kunnen worden. Het vrij beschikbare deel is echter toegenomen (niet langer in functie van het aantal kinderen) en op verzoek kunnen (groot)ouders vanaf september worden geschrapt als reservataire erfgenamen. Concreet betekent dit dat men een groter deel van het vermogen kan schenken aan een begiftigde naar keuze, in de praktijk zijn dit vaak tweede levenspartners, stiefkinderen,… .

Bovendien biedt de nieuwe wetgeving meer zekerheid aan begiftigden. Enerzijds wordt bij een schenking in volle eigendom de waarde van het onroerend goed vastgeklikt (en geïndexeerd) terwijl de huidige wetgeving de waarde pas bepaalt op het ogenblik van overlijden van de schenker(s). Voor schenkingen van naakte eigendom blijft het zo dat de waarde pas wordt vastgesteld op het ogenblik dat volledig zeggenschap wordt verworven (= ogenblik van overlijden). Anderzijds kan men, bij discussie over de naleving van het reservataire erfdeel, nog steeds verplicht worden om een gedeelte van een schenking te compenseren bij de andere erfgenamen, de zogenaamde inkorting. In het verleden moest het geschonken onroerend goed dan terug ingebracht worden in de nalatenschap, maar voortaan kan men er ook voor kiezen om de schenking te compenseren in waarde (geld).

Op heden is het niet mogelijk om een bindende familiale verdeling van het vermogen uit te werken, maar vanaf september wordt het mogelijk om een (notariële) erfovereenkomst tussen ouders en hun kinderen uit te werken. Indien alle betrokkenen akkoord gaan kan bovendien afstand gedaan worden van de vordering tot inkorting of van de reserve ter bescherming van bepaald erfgenamen. De wetgever introduceert deze overeenkomst om dialoog in de familie  te stimuleren zodat ouders met een gerust gemoed (bij leven) zelf hun goederen kunnen verdelen.

Momenteel geldt een overgangsperiode. Het nieuwe erfrecht is gestemd in het najaar van 2017 maar treedt pas in voege 1 september 2019. Tot eind augustus kan men ervoor kiezen om bij de notaris een akte van behoud te laten opmaken. Voor (alle) schenkingen uit het verleden blijft de huidige wetgeving dan van toepassing. Zoals reeds toegelicht zal, in de nieuwe wetgeving, de waarde van een rechtstreekse schenking van naakte eigendom pas vastgeklikt worden bij het overlijden van de schenker(s). In dergelijke situaties kan het zinvol zijn om een akte van behoud op te maken zodat de waarde van de naakte eigendom wel vastgeklikt blijft.

Ook de recente aankondiging dat, eveneens vanaf 1 september 2018, bepaalde erftarieven worden verlaagd, werd aan de klanten toegelicht. Erven van verre familieleden en vrienden blijft de duurste erfenis, maar het maximumtarief daalt wel van 65 % naar 55%. Vanaf september zullen wezen, jonger dan 21 jaar, een vrijstelling van € 75.000 op het roerend vermogen genieten (bovenop de gezinswoning) wanneer zij beide ouders verliezen. De langstlevende partner (ongeacht de samenlevingsvorm) geniet eveneens een vrijstelling van € 50.000 voor de eerste schijf van de roerende goederen.  Bovendien is er de introductie van de flexibele erfenissprong. Wie een erfenis krijgt van een partner, ouders of grootouders kan die voortaan (deels) doorgeven aan de eigen kinderen. Men krijgt een jaar bedenktijd om gebruik te maken van deze kosteloze erfenissprong.

Tenslotte blijft, tot nader order, ook de populaire regeling voor actieve ondernemers (SFO) van toepassing. In de praktijk betekent dit voor landbouwers dat zij beroepsactiva (zoals de bedrijfsinventaris, bedrijfsgebouwen en landbouwgronden) aan een gunstregeling kunnen overdragen naar de volgende generatie. Een schenking (bij leven) kan aan het vrijstellingstarief, lees zonder schenkbelasting. Bij een overlijden is, voor de beroepsactiva, het vast tarief van 3% van toepassing voor partners en kinderen (andere genieten een vast tarief van 7%). Belangrijkste voorwaardes om van deze gunstregeling te genieten zijn dat de beroepsactiva, op het ogenblik van schenking, in gebruik moeten zijn door de schenker en dat het bedrijf na de schenking ononderbroken nog 3 jaar moet verdergezet worden (door de schenker of begiftigden).

De infosessies werden telkens afgesloten met een hapje en een drankje waarbij nog druk nagepraat werd over het onderwerp dat niemand onberoerd laat. Enthousiast over de duidelijke toelichting bij dit actuele onderwerp zijn velen aan het denken gezet. In Diksmuide ontmoeten we Dirk, landbouwer van 59, die vooral onthouden heeft dat niets doen geen optie is. Hij heeft immers hard gewerkt om een hoeve en landbouwpercelen te verwerven en wil vermijden dat zijn erfgenamen hierop € 230.000,00 moeten betalen na zijn overlijden. Wellicht maakt hij binnenkort een afspraak bij SBB voor de waardebepaling van zijn hoeve en landbouwpercelen. Vervolgens zal het vrijstellingstarief worden aangevraagd en, in overleg met zijn kinderen, een schenking worden uitgewerkt. Bij leven en welzijn zal hij nog minstens drie jaar actief zijn als landbouwer en vervolgens met een gerust gemoed genieten van zijn oude dag.

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.