Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

 

Precontractuele informatie bij samenwerkingsovereenkomsten

Gepubliceerd op 27-07-15

De regelgeving aangaande de “precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten” wil de ontwikkeling van verschillende commerciële samenwerkingsformules ondersteunen en bevorderen. De wet tracht dit te doen door een aantal regels vast te stellen die de precontractuele fase begeleiden. Immers, een partij die correct en tijdig werd ingelicht over de draagwijdte van zijn verbintenissen kan de samenwerking beter evalueren en kan beslissen met een betere kennis van zaken.

De commerciële samenwerkingsovereenkomsten

Het gaat om overeenkomsten gesloten tussen meerdere personen, waarbij de ene persoon het recht verleent aan de andere om bij de verkoop van producten of de verstrekking van diensten een commerciële formule te gebruiken onder één of meerdere van de volgende vormen:

Zodra een van de bovengenoemde vormen in de commerciële formule aanwezig is, moeten de wettelijke voorschriften worden nageleefd.

Toepassingsgebied

De wet is van toepassing op alle vormen van economische tussenpersonen die in naam en/of voor rekening van een principaal optreden. Vroeger voorzag de definitie van de commerciële samenwerkingsovereenkomst dat de beschermde partij moest optreden "in eigen naam en voor eigen rekening". Deze voorwaarde is echter weggevallen waardoor het toepassingsgebied werd uitgebreid. Nu vallen ook handelsagenten, commissionairs, makelaars en mandatarissen die handelen in eigen naam, maar voor rekening van een opdrachtgever onder de toepassing van de wet.

Precontractuele informatie

De persoon die het recht verleent bezorgt minstens één maand voor het sluiten van de commerciële samenwerkingsovereenkomst aan zijn medecontractant:

Vóór het verstrijken van deze termijn van een maand mag geen enkele verbintenis worden aangegaan en mag geen enkele vergoeding, bedrag of borg worden gevraagd of betaald.

In geval van hernieuwing van een commerciële samenwerkingsovereenkomst gesloten voor een periode van bepaalde duur, bij sluiting van een nieuwe overeenkomst tussen dezelfde partijen of bij wijziging van een commerciële samenwerkingsovereenkomst die al minstens twee jaar in uitvoering is, bezorgt degene die het recht verleent de andere persoon een ontwerp van overeenkomst en een vereenvoudigd document minstens een maand vóór de hernieuwing of het sluiten van de nieuwe overeenkomst of de wijziging van de lopende commerciële samenwerkingsovereenkomst.

Tot slot, wanneer de contractant die het recht verkrijgt, schriftelijk een wijziging vraagt van de overeenkomst die sinds minstens twee jaar is gesloten, moet er geen nieuwe termijn van een maand worden nageleefd voor de gewijzigde overeenkomst wordt gesloten. Bovendien moet de partij die het recht verleent geen ontwerp van overeenkomst en geen vereenvoudigd document verstrekken.

De partijen zijn gehouden tot geheimhouding met betrekking tot de inlichtingen die zij verkrijgen met het oog op het sluiten van een commerciële samenwerkingsovereenkomst. Zij mogen deze inlichtingen slechts rechtstreeks of onrechtstreeks gebruiken binnen de te sluiten commerciële samenwerkingsovereenkomst

Bij het sluiten van de overeenkomst zijn de partijen er bovendien toe gehouden alle documenten in duidelijke en begrijpelijke taal op te stellen. In geval van betwisting over de betekenis van een beding of van een gegeven, gebeurt de interpretatie ten gunste van de persoon die het recht verkrijgt.

Sancties

Indien diegene die het recht verleent de bovenvermelde verplichtingen niet nakomt, heeft dit verregaande gevolgen. Afhankelijk van de situatie kan de verkrijger van het recht:

De beschermde partij mag afstand doen van haar wettelijke bescherming na verloop van de bedenktermijn van een maand na het sluiten van de overeenkomst. Mits duidelijke vermelding van de reden van de nietigheid waarvan afstand wordt gedaan.

Isabel

Isabel

juridisch adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.