Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Mijn buitenlandse leverancier weigert de btw-vrijstelling voor intracommunautaire leveringen toe te passen. Wat nu?

Gepubliceerd op 30-11-15

Wanneer u als gewone btw-plichtige goederen in een andere lidstaat aankoop (de “intracommunautaire levering”), zou u normaal gezien een factuur moeten ontvangen zonder (lokale) btw. In de praktijk gebeurt het echter regelmatig dat de buitenlandse leverancier toch btw aanrekent. Is dit correct en hoe moet men hiermee omgaan?

Een gewone btw-plichtige die over de grens goederen gaat aankopen voor zijn economische activiteit en deze ook overbrengt of laat overbrengen naar België, ontvangt in principe een factuur zonder btw. Voorwaarde is wel dat de koper een actief btw-nummer opgeeft aan de verkoper. Btw-technisch betekent dit dat de “intracommunautaire levering” is vrijgesteld van btw. Echter, langs de kant van de koper gaat het om een “intracommunautaire verwerving” van goederen in België waar wel btw op moet worden betaald.

De praktijk toont echter aan dat de buitenlandse leverancier vaak niet overtuigd is van het feit dat de goederen naar België komen of dat hij gewoon het zekere voor het onzekere neemt en toch btw aanrekent. Op die manier vermijdt hij mogelijke discussie met zijn btw-administratie over het al dan niet mogen toepassen van de btw-vrijstelling.

Wie regelt het vervoer?

Afhankelijk van wie instaat voor het vervoer (de verkoper zelf of de koper), zal de verkoper dit vervoer makkelijker of moeilijker kunnen aantonen.

Indien de verkoper het vervoer regelt, moet hij aannemelijk kunnen maken dat de goederen in het kader van de verkoop naar een andere lidstaat zijn overgebracht. We kunnen hierbij denken aan eventueel CMR’s of andere transportdocumenten, een factuur voor de verhuur van een bestelwagen met daarop de afgelegde km’s, foto’s, ...

Indien de koper het vervoer regelt en de goederen komt afhalen, is de leverancier uiteraard beperkt in zijn mogelijkheden en is hij afhankelijk van de gegevens die hij van zijn koper ontvangt.

Wanneer hij levert aan een vaste afnemer, kan in principe zonder btw worden gefactureerd wanneer de koper een schriftelijke verklaring heeft afgegeven die ten minste de volgende vermeldingen bevat: de naam van de koper, het kenteken van de nummerplaat van het voertuig waarmee goederen zullen vervoerd worden, het nummer van de factuur waarop de geleverde goederen worden gespecificeerd, de plaats waarheen de goederen zullen worden vervoerd en ook de toezegging dat de afnemer de btw-administratie bijkomende informatie zal verschaffen indien nodig over de bestemming van de goederen. Deze verklaring dient ondertekend te zijn door degene die de goederen in ontvangst neemt. Aan te raden is om een foto van het voertuig te nemen waarmee de goederen zullen worden vervoer.

Wat ook kan “helpen” is wanneer aangetoond wordt dat de goederen werden betaald vanuit een buitenlandse bankrekening en dat de koper in zijn lidstaat de btw op de intracommunautaire verwerving heeft betaald. Het blijft echter een feitenkwestie waarbij het afhangt van de btw-controleur in welke mate hij het bewijs aannemelijk acht.

De verkoper past de vrijstelling niet toe indien hij meent niet voldoende bewijs te hebben van het vervoer van de goederen naar een andere lidstaat. Dit kan ook het geval zijn wanneer men de koper niet of nauwelijks kent.

Recht op btw-teruggave?

Het gebeurt in de praktijk geregeld dat de koper geconfronteerd wordt met de aanrekening van buitenlandse btw op zijn aankopen van goederen die hij zelf is gaan afhalen en naar België heeft vervoerd, omwille van gebrek aan bewijs van het intracommunautair karakter van de levering. Men kan dan alsnog de buitenlandse btw terugkrijgen, ook al was die in principe niet verschuldigd aangezien de levering een intracommunautaire levering van goederen is die is vrijgesteld van btw.

Men kan in dat geval toch de btw terugvragen. Dit kan gebeuren via een credit nota indien de Belgische koper aan zijn verkoper voldoende bewijs van het vervoer kan aanleveren. Echter, in de meeste gevallen zal men de btw proberen terug te vragen via de “teruggaafprocedure” (in te dienen via INTERVAT). De aanvraag wordt, na indiening, door de Belgische overheid doorgestuurd naar de desbetreffende lidstaat die vervolgens over de btw-teruggave zal oordelen.

Alsnog btw in België betalen

Gelet op het feit dat de goederen effectief naar België komen en de koperwel degelijk een “intracommunautaire verwerving” verricht van de goederen in België, moet deze verwerving in België worden belast. Het feit dat er Nederlandse btw werd aangerekend, staat hier los van. Wordt de Belgische btw niet betaald, kan de btw-controle boeten opleggen voor het niet afgedragen van Belgische btw (max. 20% van het btw betalen btw-bedrag)! Dit wordt vaak over het hoofd gezien aangezien men er vanuit gaat dat het betalen van de Nederlandse btw voldoende is.

De op deze verwerving betaalde btw kan echter in dezelfde btw-aangifte worden gerecupereerd (“in aftrek worden gebracht”), in die mate dat de koper een recht op btw-aftrek heeft en de goederen worden aangewend in het kader van zijn economische activiteit. Men heeft wel degelijk btw-aftrek ondanks het niet-conform zijn van de factuur aan de geldende bepalingen inzake intracommunautair goederenverkeer door vermelding van de verschuldigde buitenlandse btw.

Leslie

Leslie

fiscaal adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.