Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Invoering btw-plicht voor de bestuurdersvennootschap definitief vanaf 1 juni 2016

Gepubliceerd op 11-04-16

Na een lange periode van onzekerheid is het nu definitief: de bestuurdersvennootschappen worden btw-plichtig vanaf 1 juni 2016. De btw-administratie heeft dit recent bevestigd in een beslissing waarin ze ook de praktische gevolgen geschetst heeft.

Wat zijn de gevolgen?

Rechtspersonen (bijv. managementvennootschappen) die optreden en statutair aangesteld zijn als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een andere rechtspersoon (o.a. vennootschap of vzw) verliezen vanaf 1 juni 2016 de keuze om zich al dan niet voor btw te identificeren. Sowieso worden ze nu btw-plichtig waardoor er in principe 21% btw moet worden afgedragen op de ontvangen bestuurdersvergoedingen. Het gaat hier om alle vergoedingen die worden toegekend voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat, zoals vaste of variabele periodieke vergoedingen, tantièmes, aanwezigheidsvergoedingen, emolumenten, … Wanneer de bestuurde vennootschap een vrijgestelde of gemengde btw-plichtige is, kan deze de btw op bestuurdersvergoedingen niet of slechts beperkt recupereren (dus een verhoging van de kost met 21 %!). Vooral in de verzekerings-, de (para-)medische en de banksector zal hiervan de impact te voelen zijn, maar bij uitbreiding zal elke bestuurdersvennootschap moeten bekijken wat deze regeling concreet betekent.

Mogelijke oplossingen

Mogelijke oplossingen om deze kost te vermijden zijn dossiergebonden (afhankelijk van de concrete invulling van het bestuurdersmandaat, de samenstelling van de groep, enz.) waardoor het niet mogelijk is één alternatief naar voren te schuiven.

1. Opteren voor de kleine ondernemingsregeling
Wanneer de jaaromzet van de bestuurder-rechtspersoon minder bedraagt dan 25.000 euro (excl. btw) kan geopteerd worden voor de "kleine ondernemingsregeling". Dit is een vereenvoudigingsregeling die er, samenvattend, op neer komt dat er geen btw moet worden aangerekend, maar dat er ook geen recht op btw-recuperatie is voor wat betreft de aankopen. Er moet ook geen periodieke btw-aangifte worden ingediend. Bij de bepaling van de omzet mogen bovendien sommige van btw vrijgestelde handelingen uit de 25.000 euro-drempel worden gehouden. Zo zullen de medische en paramedische prestaties, het vrijgestelde lidgeld aangerekend door vzw's, enz. niet moeten worden meegeteld. De financiële handelingen zowel als de handelingen inzake (her)verzekering, alsook de omzet uit vrijgestelde onroerende verhuur moet daarentegen wel mee in aanmerking worden genomen. Klik hier voor meer informatie omtrent de toepassingsvoorwaarden van de kleine ondernemingsregeling.

2. Oprichting van een btw-eenheid (dringend)
De filosofie achter een btw-eenheid is dat alle leden worden beschouwd als één btw-plichtige. De transacties die tussen de leden plaatsvinden worden dan ook geacht "voor zichzelf" te zijn verricht waardoor ze buiten btw-toepassingsgebied plaatsvinden. Er moet dan ook geen 21% btw worden geteld op de onderlinge transacties en dus ook niet op de bestuurdersvergoeding die aan een ander lid wordt aangerekend. Er zijn echter voorwaarden aan verbonden die moeten voldaan zijn vooraleer een btw-eenheid kan worden opgericht. De oprichting van een btw-eenheid brengt ook een aantal specifieke gevolgen met zich mee waarvan men zich terdege bewust moet zijn.

 

Specifiek voor de bestuurders-rechtspersonen voorziet de btw-administratie wel in een "tolerantie", die inhoudt dat bestuurders-rechtspersonen samen met de exploitatievennootschap een btw-eenheid kunnen vormen (en de leden financieel, organisatorisch en economisch met elkaar verbonden zijn) wanneer:

Opgelet: wanneer u zou overwegen om over te gaan tot oprichting van een btw-eenheid moet deze in principe opgericht zijn ten laatste op 1 juni 2016. Dit betekent dat de aanvraag voor een btw-eenheid moet ingediend zijn uiterlijk op 30 april 2016 (!) en dat deze volledig moet zijn. Neem dan ook zo snel mogelijk contact met uw dossierbeheerder. Voor meer toelichting omtrent de regeling inzake btw-eenheid, klik hier.

Lukt het niet om tegen 1 juni 2016 een eenheid actief te hebben, kan eventueel bekeken worden of er met voorschotfacturen kan worden gewerkt in afwachting van de btw-eenheid.

 

3. Vrijstelling in combinatie met btw-plicht
De nieuwe regeling viseert de vergoedingen die worden ontvangen in ruil voor een algemene bevoegdheid van beheer, controle en leiding over de bestuurde vennootschap (statutaire benoeming). Het is echter niet ondenkbaar dat de bestuurdersvennootschap nog andere diensten verleent aan de exploitatievennootschap waarvoor ze eveneens wordt betaald. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de makelaarscommissies voor het optreden als tussenpersoon inzake verzekeringen. Uitgangspunt is dat elke prestatie apart moet worden geëvalueerd om te bekijken welk deel van de vergoeding aan btw is onderworpen (bestuurdersvergoeding) en welke een vrijstelling kan genieten (commissie inzake verzekeringen). Dit zal objectief moeten worden bepaald en geformaliseerd door de bestuurder-rechtspersoon. Wenst men dit niet te doen, dan beschouwt de administratie minimum 25% van de toegekende vergoeding als een vergoeding voor de taken als bestuurder. Als gevolg van deze bestuurdersactiviteiten zal men zich dus voor btw-doeleinden moeten registreren en 21% btw aanrekenen op de gerelateerde vergoeding. Tenzij uiteraard de kleine ondernemingsregeling kan worden toegepast.

Conclusie

Deze wetgeving vereist een oplossing op maat die specifiek rekening houdt met de interne organisatie tussen de verschillende vennootschappen en de concrete wensen van de zaakvoerders en bestuurders. SBB kan u hierbij alleszins begeleiden.

Leslie

Leslie

fiscaal adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.