Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Fiscale gunstmaatregelen voor startende ondernemingen

Gepubliceerd op 16-07-15

Ondernemers worden in de praktijk vaak geconfronteerd met meerdere uitdagingen. Een daarvan betreft de financiering. Om startende ondernemingen te steunen zijn er nieuwe fiscale maatregelen genomen om de financiering van een KMO fiscaal aantrekkelijk te maken. De nieuwe maatregelen moet de financiering van KMO’s via alternatieve kanalen bevorderen. De belangrijkste fiscale maatregelen zijn: de zgn tax shelter voor investeringen in aandelen van een startende KMO-vennootschap, de fiscale vrijstelling van interesten van bepaalde leningen (crowdfunding) aan startende KMO’s en de fiscale vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing op personeelsbezoldigingen voor starters (werkgevers).

Ondernemers worden in de praktijk vaak geconfronteerd met meerdere uitdagingen. Een daarvan betreft de financiering. Om startende ondernemingen te steunen zijn er nieuwe fiscale maatregelen genomen om de financiering van een KMO fiscaal aantrekkelijk te maken. De nieuwe maatregelen moet de financiering van KMO’s via alternatieve kanalen bevorderen. De belangrijkste fiscale maatregelen zijn: de zgn tax shelter voor investeringen in aandelen van een startende KMO-vennootschap, de fiscale vrijstelling van interesten van bepaalde leningen (crowdfunding) aan startende KMO’s en de fiscale vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing op personeelsbezoldigingen voor starters (werkgevers).

Enkel voor KMO's

Het toepassingsgebied van de nieuwe gunstmaatregelen blijft beperkt tot KMO's. Een KMO is een onderneming die niet meer dan één van de volgende criteria mag overschrijden:

Indien de KMO een vennootschap is en verbonden is met andere vennootschappen, dan dienen de criteria op geconsolideerde basis te worden beoordeeld.

De gunstmaatregelen worden verhoogd indien het gaat om een zgn micro entiteit. Een micro-entiteit is een vennootschap die niet meer dan één van de volgende criteria mag overschrijden: (1) jaargemiddelde van het personeelsbestand: 10; (2) jaaromzet (excl. btw): € 700 000; en (3) balanstotaal: € 350 000.

 

Micro-onderneming

KMO

Balanstotaal

max. € 350.000

max. € 3.650.000 

Omzet (excl. btw)

max. € 700.000

max. € 7.300.000

Gemidd. Personeel

max. 10

max. 50

Tax shelter voor startende KMO-vennootschappen

Natuurlijke personen die vanaf 1 juli 2015 instappen in het kapitaal van een startende KMO vennootschap, kunnen onder bepaalde voorwaarden en grenzen genieten van een belastingvermindering in de personenbelasting. Dit is de zgn tax shelter. Bepaalde natuurlijke personen die in het buitenland wonen kunnen onder bepaalde voorwaarden ook genieten van de belastingvermindering, maar dan in de belastingen der niet-inwoners. Opgelet, de investeerder mag geen bedrijfsleider zijn van de vennootschap, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks zoals bijvoorbeeld via een managementvennootschap.

De investering in het kapitaal kan zowel rechtstreeks als onrechtstreeks. Een rechtstreekse investering is een inbreng in geld in ruil voor nieuwe aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De inbreng kan gebeuren bij de oprichting van de vennootschap of bij een kapitaalsverhoging. De investering kan ook onrechtstreeks door in te schrijven op deelrechten op naam van een erkend startersfonds dat de aldus ingezamelde gelden op zijn beurt belegt in nieuwe aandelen uitgegeven door startende KMO-vennootschappen.

De investering moet gebeuren in een 'startende' KMO vennootschap. Dit is een vennootschap die ten vroegste is opgericht op 1 januari 2013 en die sinds minder dan vier jaar bestaat.
De belastingvermindering bedraagt 30%. Indien de startende vennootschap een micro-entiteit is dan bedraagt de belastingvermindering 45%. De belastingvermindering is echter niet onbeperkt. Het fiscaal voordeel wordt slechts toegekend tot een aandelenparticipatie van € 100 000. Die grens moet per belastingplichtige en per jaar worden beoordeeld. Het voordeel is bovendien slechts van toepassing zolang de participatie van de investeerder niet meer bedraagt dan 30% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. Als de aandelenparticipatie dat percentage overschrijdt, kan de investeerder zich voor het excedent niet beroepen op de belastingvermindering. De belastingplichtige dient de aandelen ook voor minimaal vier jaar te houden (behoudens overlijden), zo niet wordt de belastingvermindering pro rata teruggenomen.

Bepaalde startende KMO vennootschappen komen niet in aanmerking voor het fiscaal voordeel van de tax shelter. Managementvennootschappen en patrimoniumvennootschappen worden uitgesloten. Een patrimoniumvennootschap is een vennootschap waarin onroerende goederen zijn ondergebracht die gebruikt worden door bedrijfsleiders, hun echtgenoot of hun kinderen. De uitsluiting geldt dus niet voor patrimoniumvennootschappen die het vastgoed alleen bestemmen voor verhuring aan derden. Vennootschappen die al een kapitaalvermindering of een dividend hebben uitgekeerd zijn ook uitgesloten van de tax shelter. Tot slot, een startende KMO-vennootschap kan maximaal € 250 000 aan kapitaal via de tax shelter ophalen. Investeerders die instappen in het kapitaal van een vennootschap die al voor minstens € 250 000 aan tax shelter-aandelen heeft uitgegeven, komen dus niet in aanmerking voor het fiscaal voordeel.

Crowdfunding voor startende KMO ondernemingen

KMO ondernemingen kunnen zich vanaf 1 augustus 2015 ook laten financieren via kwalificerende leningen van een erkend crowdfunding platform (bijvoorbeeld het Bolero Crowdfunding Platform, My Micro Invest en Angel.me platform). De kredietverlener (natuurlijke persoon) die via een erkend platform een lening van minimaal vier jaar verschaft aan een KMO onderneming, zal niet belast worden op de ontvangen interesten gedurende de eerste vier jaren van de lening. De kredietverlener mag, in tegenstelling tot de tax shelter, ook een bedrijfsleider zijn van de startende KMO-vennootschap. Let wel, interesten die een bedrijfsleider ontvangt van zijn vennootschap wordt vanaf een bepaalde grens geherkwalificeerd naar een dividend.

Een startende KMO onderneming is een onderneming die ten hoogste 48 maanden ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen. In tegenstelling tot de tax shelter dient een KMO vennootschap niet ten vroegste te zijn opgericht vanaf 1 januari 2013.

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor startende KMO (werkgevers)

KMO vennootschappen of eenmanszaken met personeel kunnen vanaf 1 augustus 2015 een deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing op de personeelsbezoldigingen behouden en niet doorstorten naar de Schatkist. Het moet gaan om een 'startende' KMO vennootschap of eenmanszaak. De werkgever is een 'starter' indien hij ten hoogste 48 maanden is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De vrijstelling van doorstorting bedraagt 10% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing. De vrijstelling is zelfs 20% voor micro-entiteiten. De vrijstelling geldt alleen voor de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen van werknemers. De bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen van een zelfstandige bedrijfsleider (zaakvoerder of bestuurder) komen niet in aanmerking.

De nieuwe fiscale gunstmaatregelen voor startende KMO's zijn veelbelovend en bieden optimalisatiemogelijkheden. Startende ondernemingen met goede ideeën en projecten maar die moeilijk aan een klassieke bankfinanciering geraken, kunnen nu via fiscaal gunstige alternatieven toegang hebben tot extra middelen.

Meer info: het SBB-kantoor in uw buurt


SBB Accountants & Adviseurs
(donderdag 16 juli 2015)

Gregory

Gregory

fiscaal adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.