Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Vanaf 01/01/2016 wordt u btw-belastingplichtige omdat u bestuurder van uw vennootschap bent!

Gepubliceerd op 22-12-14

Onlangs werd door de btw-administratie een gewijzigd standpunt ingenomen in verband met de btw-plicht op bestuurdersmandaten uitgeoefend door rechtspersonen (beslissing nr. ET 125.180 van 20 november 2014). Haar standpunt omtrent de bestuurdersmandaten uitgeoefend door natuurlijke personen blijft ongewijzigd.

Bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar - natuurlijke persoon

De administratie is (nog steeds) van oordeel dat een bestuurder, zaakvoeder of vereffenaar - natuurlijke persoon - niet op zelfstandige basis handelt wanneer zij ten opzichte van derden optreedt als de orgaan van de vennootschap. De bestuurder of zaakvoerder wordt geacht zich in een "staat van ondergeschiktheid" te bevinden t.o.v. de vennootschap wanneer zij dit mandaat uitoefent. Er ontstaat dan ook geen btw-plicht en men moet op de vergoeding als bestuurder/zaakvoerder of vereffenaar geen btw afdragen aan de schatkist.

Bestuurder, zaakvoeder of vereffenaar - rechtspersoon

Rechtspersonen kunnen daarentegen geen handelingen in "ondergeschikt verband " stellen. Rechtspersonen die als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar optreden zijn in principe wel btw-plichtig. 

Bij wijze van toegeving werd echter de btw-identificatie niet geëist door de btw-administratie. Tot dusver had de rechtspersoon die als bestuurder optrad de keuze om de bestuurdershandelingen al dan niet aan btw te onderwerpen. Eenmaal de keuze gemaakt, gold deze keuze voor alle handelingen die zij stelde. Deze keuze was in principe ook onherroepelijk. Enkel wanneer men het bewijs kon leveren dat er sprake was van een grondige gewijzigde bedrijfseconomische situatie, kon de initiële keuze worden herzien.

De btw-administratie heeft nu echter het geweer van schouder veranderd en heeft het btw-keuzestelsel voor bestuurders, zaakvoerders en vereffenaars die hun functie uitoefenen d.m.v. een rechtspersoon afgeschaft en dit vanaf 1 januari 2016. Aanvankelijk was dit reeds het geval vanaf 1 januari 2015, maar dit werd op de valreep met één jaar uitgesteld.

Vanaf 1 januari 2016 zullen alle rechtspersonen met een mandaat als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in een vennootschap 21% btw moeten aanrekenen op de vergoeding die zij ontvangen. Wanneer de bestuurde vennootschap dan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij of een exploitant van een bejaardeninstelling is, dus een vennootschap met geen of een beperkt recht op aftrek van btw, betekent dit een meerkost van 21%.

Mogelijke alternatieven

Jammer genoeg is er geen onuitputtelijk aantal aan mogelijk alternatieven voorhanden om deze meerkost van 21% te vermijden.

Eventueel kan men de kleine ondernemingsregeling aanvragen, maar dit is enkel mogelijk indien de jaaromzet als bestuurder, zaakvoeder of vereffenaar minder bedraagt dan 15.000 EUR. 

Men kan ook overwegen het bestuurdersmandaat als natuurlijk persoon op te nemen of men kan opteren voor een btw-eenheid. Deze laatste heeft als effect dat de handelingen tussen de leden van een btw-eenheid plaatsvinden buiten toepassingsgebied van btw en dat er dan ook geen btw op moet worden aangerekend. Om een btw-eenheid te kunnen oprichten is echter vereist dat er financiële, economische en organisatorische verbondenheid is tussen de leden van de eenheid.

Bovendien zal men goed moeten bekijken in welke mate de btw-eenheid een impact heeft op de toepassing van btw-vrijstellingen (art. 44 Wbtw) voor wat betreft de handelingen met derden. Dit is het geval wanneer de toepassing ervan persoonsgebonden is, zoals bijvoorbeeld bij de artsen, of wanneer de vrijstelling afhangt van het ontbreken van enig winstoogmerk. Of een btw-eenheid dan nog een mogelijkheid is, zal afhangen van de concrete situatie. Het is hiervoor dan ook ten zeerste aangeraden uw boekhouder te contacteren.

 

Leslie

Leslie

fiscaal adviseur

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.