Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Uw schuldvordering binnenkort indienen via ‘het Centraal Register Solvabiliteit’

Gepubliceerd op 27-03-17

Het toenemend aantal faillissementsdossiers en de zware werklast voor de rechtbanken was de doorslaggevende reden om de faillissementsdossiers elektronisch te laten verlopen en hiervoor een geïnformatiseerde gegevensbank op te richten. Om dat mogelijk te maken wordt een Centraal Register Solvabiliteit opgericht en dit in principe vanaf 1 april 2017.

Wat kan u hierin terugvinden?

In het register zijn alle gegevens en stukken terug te vinden die van belang zijn in een faillissementsprocedure. Bijvoorbeeld de schuldvorderingen, de processen-verbaal van verificatie enz.

Voor wie toegankelijk?

Het register is toegankelijk voor:

Het spreekt voor zich dat wie deelneemt aan de verzameling, de verwerking of de mededeling van de gegevens betreffende de faillissementsprocedure of kennis heeft van deze gegevens, het vertrouwelijk karakter ervan in acht moet nemen.

Wachten op uitvoerend KB

Hoe de werking van zo’n register precies zal verlopen, is nog niet duidelijk. Zulke richtlijnen dienen nog bij KB te worden vastgelegd.

Betalend karakter

Alvast zeker is dat het indienen van een schuldvordering via elektronische weg of het raadplegen van een dossier een betalend karakter zal hebben, dit om de kosten voor het beheer van het register te dekken.

Het bedrag van retributie zal variëren naargelang de hoedanigheid van de partij die gebruik maakt van het register, de wijze van neerlegging en de hoegrootheid van het actief van de boedel. Het bedrag zal op 1 januari van ieder jaar aangepast worden aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Verplicht gebruiken?

De elektronische indiening van schuldvorderingen wordt het uitgangspunt, maar in de wet is er wel een uitzondering voorzien voor natuurlijke personen die niet door een advocaat worden vertegenwoordigd en rechtspersonen die in het buitenland zijn gevestigd. Zij kunnen hun stukken nog steeds indienen bij de curator die in dat geval een ontvangstbewijs aflevert en de ontvangen stukken converteert in elektronische vorm, gelijkvormig verklaart en ze vervolgens oplaadt in het Register.

De wet die bovenstaande hervorming regelt (wet van 1 december 2016 tot wijziging van het gerechtelijk wetboek en de faillissementswet van 8 augustus 1997 met het oog op de invoering van het Centraal Register Solvabiliteit) trad in werking op 31 december 2016. Ze is van toepassing op faillissementen die open worden verklaard vanaf 1 april 2017.

Het opzet van de wet is dat een faillissementsprocedure veel efficiënter en sneller zal verlopen. Bovendien moet het Register leiden tot een tijdswinst en kostenbesparing voor alle partijen, en een vermindering van de werklast voor de griffies.

Sofia

Sofia

juridisch adviseur

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.