Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Uw klant gaat failliet? Gelukkig heeft u een eigendomsvoorbehoud op het verkochte goed

Gepubliceerd op 19-07-16

U verkocht een goed (bijvoorbeeld een kleurenprinter) en dit goed werd reeds geleverd aan uw klant. U kwam overeen dat de betaling diende te gebeuren binnen de maand na levering. Helaas gaat uw klant failliet. Kan u de verkochte (en niet betaalde) kleurenprinter nog terugkrijgen? En hoe kan het eigendomsvoorbehoud u hierbij een handje helpen?

Wat is het eigendomsvoorbehoud?

Een verkoop of levering met eigendomsvoorbehoud is een transactie onder opschortende voorwaarde. Met andere woorden, er moet een voorwaarde vervuld zijn opdat de transactie definitief wordt afgerond. Dit betekent dat u als leverancier de eigendom van de door u geleverde zaken behoudt, totdat de voorwaarde (in de regel is dit de betaling van de prijs) is vervuld. Pas dan wordt de koper daadwerkelijk eigenaar van de kleurenprinter.

De vervulling van de voorwaarde (hier dus de betaling van de prijs) heeft tot gevolg dat uw klant automatisch de onvoorwaardelijke eigendom verkrijgt. Betaalt uw klant de koopprijs niet en blijft aldus de voorwaarde onvervuld, dan kan u de kleurenprinter als uw eigendom bij de klant opeisen. Omdat het goed uw eigendom is gebleven, kunnen de schuldeisers van uw klant hier geen aanspraak op maken en kunt u zelf bij faillissement van uw klant afgifte van de voorbehouden kleurenprinter vorderen.

Door het eigendomsvoorbehoud verschaft u zichzelf een zekerheid in geval van faling van uw klant.

Vóór de wet van 26 november 2014 konden goederen slechts het voorwerp uitmaken van eigendomsvoorbehoud in de mate dat zij niet werden bewerkt of verwerkt. De geleverde goederen moesten, m.a.w., nog in tact en in de zelfde vorm terug te vinden zijn bij de verkrijger. De wet van 26 november 2014 wijzigde dit echter. Zijn de verkochte goederen onroerend door incorporatie geworden, dan blijft het eigendomsvoorbehoud behouden op voorwaarde van registratie in het pandregister dat wordt bewaard bij de dienst Hypotheken van de algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de federale overheidsdienst Financiën. De registratie dient online te gebeuren. Dat ‘pandregister’, een onlinedatabank, is er echter nog niet maar zou operationeel zijn tegen 1 januari 2017.

Eigendomsvoorbehoud opnemen in uw algemene voorwaarden

U doet er goed aan een clausule van eigendomsvoorbehoud op te nemen in uw algemene voorwaarden. Deze clausule is tegenstelbaar wanneer uw klant uw algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Tip: Vermeld dus steeds aan de voorzijde van uw bestelbon dat de klant erkent voorafgaand aan de ondertekening van uw bestelbon kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze integraal te aanvaarden en dat hij, door het ondertekenen van deze bestelbon, uitdrukkelijk verzaakt aan zijn eigen algemene voorwaarden. Doe dit zeker bij internationale transacties.

Isabel

Isabel

juridisch adviseur

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.