Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Nieuwigheden in de aangifte in de personenbelasting

Gepubliceerd op 02-06-16

Naar aanleiding van de staatshervorming is de aangifte in de personenbelasting op verschillende vlakken gewijzigd. Zo is de aangifte uitgebreid met een aantal nieuwe codes die rekening houden met de gewestelijke wijzigen en verschillen.

Deze nieuwe codes brengt het totaal op 810 codes! Helaas betekent dit ook dat de aangifte steeds complexer wordt en een gespecialiseerde kennis vereist. Om u toch wat wegwijs te maken in de aangifte voor aanslagjaar 2016 hebben we onderstaand een beknopt overzicht gegeven van de belangrijkste nieuwigheden.

Belastingvrij bijklussen in de horecasector

Ter compensatie van de invoering van het geregistreerd kassasysteem en ter ondersteuning van de horecasector werd er een aantal maatregelen ingevoerd om de loonkost onder controle te houden.

Belastingvrijstelling voor interesten van leningen aan starters

Belastingplichtigen die via een erkend crowdfundingplatform een krediet verstrekken aan starters kunnen gedurende een periode van vier jaar een belastingvrijstelling genieten voor de verkregen interesten op de eerste leningsschijf van 15.000 EUR. Door middel van een verklaring in de aangifte werd er door de administratie een controlemechanisme ingebouwd op deze grens.

Taxshelter startende vennootschappen

Belastingplichtigen die een participatie verwerven in een startende kmo-vennootschap kunnen een belastingvermindering genieten van 30% (kleine vennootschap) of 45% (micro vennootschap) op hun volstortte inbreng. De kapitaalinbreng door een bedrijfsleider kan nooit in aanmerking komen voor deze belastingvermindering.

Het betreft een kapitaalinbreng bij de oprichting of bij een kapitaalverhoging binnen de vier jaar na de oprichting. Management-, beleggings-, patrimonium- of landbouwvennootschappen kunnen nooit kwalificeren als een startende vennootschap.

Het belastingvoordeel wordt toegekend in het jaar van de kapitaalinbreng en wordt slechts behouden indien de aandelen voor minstens vier jaar worden aangehouden. Let op, aangezien dit belastingvoordeel niet kan worden omgezet in een belastingkrediet, is het effectieve voordeel afhankelijk van de hoogte van de gezamenlijk belastbare inkomsten.

Juridische constructies en kaaimantaks

Sinds aanslagjaar 2014 moeten de oprichters of de begunstigden van een juridische constructies deze melden in de aangifte. Sinds aanslagjaar 2016 wordt op deze geviseerde structuren de kaaimantaks of de zogenaamde doorkijkbelasting toegepast. Dit betekent dat de inkomsten van de juridische structuur belast zullen worden in hoofde van de oprichter of de begunstigde alsof deze de inkomsten rechtstreeks heeft verkregen. Er wordt aldus een abstractie gemaakt van de juridische constructie ongeacht of de oprichter of begunstigde ook effectief over de inkomsten heeft kunnen beschikken of hier ooit over zal kunnen beschikken. Op het niet of het foutief melden van een juridische constructie zullen er zware sancties van toepassing zijn. Op basis van een recent wetsontwerp zou de administratie een boete kunnen opleggen tot 6.250 EUR.

Woonkredieten

Naar aanleiding van de staatshervorming zijn de fiscale voordelen voor de eigen woning een bevoegdheid van de gewesten geworden en zijn deze voordelen afhankelijk van de fiscale woonplaats.

Zo worden de fiscale voordelen van een inwoner van Vlaanderen niet meer geïndexeerd en worden de fiscale voordelen van een nieuwe lening vanaf 2015 fors verlaagd.

Om rekening te kunnen houden met de verschillen tussen de gewesten en met de verlaagde voordelen zijn er verschillende codes ontdubbeld.

Zo wordt de gewestelijke woonbonus uitgesplitst in de volgende codes

Het invullen van de aangifte en meer specifiek de woonkredieten vereist aldus steeds meer een gespecialiseerde kennis.

Anse

Anse

accountant - belastingconsulent

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.