Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Behoud ondernemingsnummer bij wijziging samenstelling leden feitelijke vereniging

Gepubliceerd op 09-11-15

Het verenigingsleven telt ontzettend veel feitelijke verenigingen. In tegenstelling tot een vzw heeft een feitelijke vereniging geen rechtspersoonlijkheid. We spreken van een feitelijke vereniging als meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen zich verenigen om samen op regelmatige wijze iets te organiseren zonder dat de vereniging een rechtspersoon is.

Daar er geen sprake is van rechtspersoonlijkheid kan de feitelijke vereniging zich als feitelijke vereniging niet binden. Het zijn de individuele personen die zich verbinden tot de verplichtingen van de vereniging. Zij zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk. Doordat de feitelijke vereniging geen juridische basis heeft kan zij dus geen verbintenissen aangaan, geen eigendommen bezitten, geen schenkingen of legaten aanvaarden, ...

Het feit dat de feitelijke vereniging geen rechtspersoonlijkheid heeft impliceert niet dat zij geen wettelijke verplichtingen kan hebben. Zo kan een feitelijke vereniging onderworpen zijn aan de BTW. Artikel 4 van het wetboek van BTW, dat bepaalt wie onderworpen is, bepaalt immers: 'Belastingplichtige is eenieder die in de uitoefening van een economische activiteit geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, leveringen van goederen of diensten verricht die in dit wetboek zijn omschreven, ongeacht op welke plaats de economische activiteit wordt uitgeoefend.'

Een feitelijke vereniging die dus geregeld handelingen stelt die onderworpen zijn aan de btw, zoals bv het uitbaten van een kantine is derhalve btw-belastingplichtig en dient een btw-nummer aan te vragen. Dit kan op naam van de feitelijke vereniging.

Een feitelijke vereniging moet derhalve een eigen ondernemingsnummer hebben als ze BTW-plichtig is.

De FOD Economie wijzigde onlangs haar standpunt met betrekking tot de wijziging van de samenstelling van de leden van een feitelijke vereniging.

Tot voor kort leidde een wijziging van de samenstelling van de leden van een feitelijke vereniging altijd tot de schrapping van haar ondernemingsnummer (en btw-identificatienummer). Er werd steeds een nieuw ondernemingsnummer gecreëerd voor de feitelijke vereniging in haar nieuwe samenstelling.

Voortaan kan het ondernemingsnummer van de feitelijke vereniging behouden worden in geval van wijziging van de samenstelling van haar leden als er een schriftelijke overeenkomst bestaat waarin een "voortzettingsbeding" werd opgenomen.

Zonder voortzettingsbeding wordt de feitelijke vereniging van rechtswege ontbonden na uitstap van één lid zelfs als er nadien nog twee leden overblijven. De wet schrijft immers voor dat de uitstap van één lid uit de feitelijke vereniging van rechtswege de ontbinding veroorzaakt. Deze rechtsregel is echter niet van openbare orde of dwingend recht, wat wil zeggen dat men er contractueel van kan afwijken d.m.v. een voortzettingsbeding.

Conclusie:

Indien de feitelijke vereniging een contract met voortzettingsbeding kan voorleggen, kan het ondernemingsnummer behouden blijven bij toetreding of uittreding van een van lid. In geval van uittreden van een lid, moeten er wel minstens twee leden overblijven. De feitelijke vereniging zonder schriftelijke overeenkomst zal ontbonden worden.

De feitelijke vereniging is verplicht elke wijziging van de samenstelling van haar leden via het formulier 604B te melden aan het bevoegde btw-controlekantoor.

Voorbeeld voortzettingsbeding:

  1. De vrijwillige of onvrijwillige terugtrekking of uitsluiting van één van de leden noch het faillissement, de ontbinding of de vereffening van één van hen zal de ontbinding van de Vereniging tot gevolg hebben. De Vereniging zal blijven bestaan tussen de andere leden voor zover er ten minste twee leden zijn.
  2. De leden die de vereniging verder zetten, zullen de belangen van het uittredend lid overnemen tegen marktconforme voorwaarden en zijn gerechtigd alle handelingen te stellen om de continuïteit van de vereniging verder te zetten en de bepalingen van deze overeenkomst uit te voeren. Zij kunnen eventueel een derde aanduiden om de belangen van het uittreden d lid over te nemen.
  3. Indien de vereniging wordt verder gezet door de overblijvende leden en/of een nieuwe lid, zullen de volgende stappen ondernomen worden met betrekking tot de activa en passiva van de vereniging:
    1. de goederen en rechten die in medeëgendom gehouden worden, zullen de eigendom van de resterende leden blijven;
    2. de goederen en de rechten die tot de private eigendom behoren van het uittreden lid maar die tot de economische activa van de vereniging gerekend worden, kunnen door haar verworven worden tegen markconforme voorwaarden;
    3. alle rechten en plichten behorende tot de vereniging blijven verworven en zullen gedragen worden door de overblijvende leden.
  4. De resterende leden zullen gerechtigd zijn om de handelsnaam van de vereniging te blijven gebruiken.
Nathalie

Nathalie

starterscoördinator

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.